verwaarlozing

Ervaring met Praktijk Hypnobalance, van Anna.


Niet dat het slecht met me ging toen ik via googelen op Johans’ site terecht kwam.
Maar soms kan het nodig zijn weer eens wat aan onderhoud aan jezelf te doen, ook op mentaal en spiritueel vlak. Dus belde ik voor een afspraak.
Ik voelde me meteen op mijn gemak bij hem. Hij begreep wat ik bedoelde en het is fijn als je niet veel woorden nodig hebt om uit te leggen wat je zoekt. Eigenlijk kan ik wel zeggen dat er bij hem onder de woorden van ons door, een andere stroom vloeide. Terwijl ik dit schrijf denk ik ook, sjongejonge dat klinkt zweverig. Maar toch, het was zo. Er was een proces in werking gezet, zonder dat we dat benoemden.
De EMDR hielp mij traumatische gebeurtenissen uit mijn jeugd, van verwaarlozing, ziekte en dood,  in mijn hoofd en beleving in een ander vakje te plaatsen. Zo werd de scherpe pijn tot een herinnering gemaakt.
Onze levendige gesprekken vond ik heel inspirerend en ik heb een fijne steun ervaren, weer een duw in de juiste richting gekregen.

Een verkeerde keuze gemaakt, wat nu?

Uit selfreportonderzoek komt reeds een aantal jarenhet volgende beeld naar voren: 55% tot 65% van alle jongeren tussen de 12 en 18 jaar maakt zich wel eens schuldig aan het plegen van een delict

De jongeren kunnen door verschillende factoren in aanraking komen met de criminaliteit. Het kan bijvoorbeeld doordat ze in aanraking komen met andere probleem jongeren. Door groepsgedrag nemen ze de gewoontes van elkaar over. Dit leid ertoe dat ze geen diploma hebben en dus geen toekomst. Ook kan het zijn dat de jongeren zich kansloos voelen en daardoor verkeerde keuzes gaan maken omdat ze daardoor opvallen. Jongeren lopen in de puberteit tegen veel problemen aan, ze willen gaan experimenteren met roken, drugs en seks bijvoorbeeld waardoor ze overal de grenzen gaan opzoeken. Doordat ze veel tegenslagen hebben in hun leven zoals verwaarlozing of depressie gaan ze verkeerde keuzes maken en raken ze op het verkeerde pad

Vaak krijgen jongeren een minder zware straf als een volwassene. Maar de jongere krijgt wel een straf om hun fouten recht te zetten en te laten zien dat ze het de volgende keer anders doen. Ze willen ze laten zien wat er gebeurt als je je niet aan de regels houd.

Als jongeren verdacht worden van een ernstig strafbaar feit worden ze in hechtenis genomen. Dit betekend dat de jeugdigen in een justitiële jeugdinrichting worden gehecht. De duur van de hechtenis is per persoon verschillend. Binnen in de jeugdinrichting wordt er veel gesport door de jongeren, de jongeren doen dat niet omdat ze groot en een goed lichaam willen hebben maar vooral uit tijdsbesteding. In de justitiële jeugdinrichtingen krijgen de jeugdigen 77 uur per week activiteiten waaronder ze ook 5 à 6 uur per week naar school. Dar doen ze een opleiding naar hun niveau.

Sommige jongeren die vast zitten hebben een opleiding en gaan dus naar school, de problematiek daarvan is dat ze een lager opleidingsniveau doen omdat ze verkeerde keuzes hebben gemaakt en daardoor moeilijker aan een baan komen later.

De jongeren die vast zitten hebben nu spijt van de keuzes waardoor ze vast zitten en willen aan andere laten zien hoe het is om vast te zitten en wat je kan bereiken als je op het goede pad blijft.

Interview Huiselijk geweld

1. Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke of familiekring. De term ‘huiselijk’ verwijst dus naar de relatie tussen de betrokkenen. Het kan bijvoorbeeld gaan om geweld tussen familieleden, tussen (ex-)partners of tussen ouder en kind.

2. Is huiselijk geweld alleen fysiek geweld?

Nee, huiselijk geweld kan vele gedaantes aannemen, zoals fysieke of psychische mishandeling, seksueel geweld, verwaarlozing, vernedering of overmatige controle. Huiselijk geweld kan ook voortkomen uit schadelijke traditionele praktijken. Enkele bekende vormen hiervan zijn meisjesbesnijdenis, kindhuwelijken en huwelijksdwang.

3. Hoe vaak komt huiselijk geweld in Nederland voor?

Momenteel telt Nederland ieder jaar zo’n 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Daarmee is het de meest omvangrijke vorm van geweld in onze samenleving. Van de totale Nederlandse bevolking tussen de 18 en 70 jaar, is 45 procent ooit slachtoffer geweest van enige vorm van fysiek, seksueel of psychisch geweld in huiselijke kring. Ieder jaar worden er ruim 63.000 gevallen bij de politie gemeld. Dat is ongeveer een derde van het totale aantal slachtoffers. Door angst, schaamte en schuldgevoelens komt slechts een klein deel van de gevallen aan het licht.

4. Zijn alleen vrouwen slachtoffer van huiselijk geweld?

Nee, ook mannen zijn slachtoffer. Blijf Groep helpt bijvoorbeeld mannen die psychisch of lichamelijk mishandeld of bedreigd worden door hun partner. Er zijn ook mannen die slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld door familieleden, of van mensenhandel.

5. Zijn kinderen vaak getuige van huiselijk geweld?

Ja. Bij huiselijk geweld is er in 58 procent sprake van een gezinssituatie met kinderen tot 18 jaar. In Nederland zijn ieder jaar meer dan 100.000 kinderen getuige van huiselijk geweld. Voor kinderen is dit geweld zeer ingrijpend.

6. Hoe vaak komt ouderenmishandeling voor?

In Nederland wordt één op de twintig ouderen boven de 65 jaar herhaaldelijk mishandeld. Het komt voor in gezinnen en families, maar ook in de relatie van ouderen met beroepskrachten, zoals hulpverleners.

7. Hoeveel slachtoffers van huiselijk geweld worden er opgevangen?

Ieder jaar maken zo’n 13.000 vrouwen in Nederland gebruik van de vrouwenopvang.

8. Melden slachtoffers van huiselijk geweld dit vaak bij de politie?

Een minderheid van slachtoffers meldt huiselijk geweld bij de politie, maar dit percentage stijgt wel. In 1997 was het zo’n 12 procent, in 2010 was dit gestegen tot 20 procent. In zo’n 40 procent van de gemelde incidenten volgt een aangifte en in 20 tot 25 procent wordt de pleger aangehouden.

 

 

9. Wat zijn kenmerken van vrouwenmishandeling?

Vaak is er sprake van een combinatie van geestelijk en lichamelijk geweld. Daarbij is het bewust of onbewust de bedoeling om de ander bang te maken, de bewegingsvrijheid te ontnemen of te vernederen. De voortdurende stroom van intimidatie en geweld ondermijnt het zelfrespect van de vrouw.

10. Wat zijn de gevolgen van vrouwenmishandeling?

Mishandelde vrouwen houden vaak hun mond over de mishandelingen, uit angst maar ook uit schaamte. Ook hebben veel vrouwen het gevoel de oorzaak van het geweld te zijn en te falen. Het lukt hen niet het ideaalbeeld van een gelukkig gezin te bereiken. Vaak hebben vrouwen zelfs medelijden met hun man en de hoop dat het allemaal wel goed zal komen.

Naast (ernstig) lichamelijk letsel, kan vrouwenmishandeling leiden tot:

-          psychosomatische klachten (lichamelijke klachten die hun oorsprong vinden in psychische problemen)

-          eenzaamheid

-          depressie

-          zelfmoord

-          angststoornissen

11. Wat zijn de oorzaken van vrouwenmishandeling?

Het is moeilijk te zeggen hoe geweld binnen een relatie ontstaat. Wel hebben daders vaak een aantal factoren met elkaar gemeen. Bijvoorbeeld:

-          weinig agressiebeheersing

-          niet sterk in problemen oplossen

-          moeite met communiceren in een relatie; niet goed met woorden overweg kunnen

jaloezie

-          de behoefte controle over anderen te hebben

-          alcohol- of drugsgebruik, mannen mishandelen dan vooral als ze onder invloed zijn

De kans op vrouwenmishandeling is groter als er ook andere problemen zijn. Bijvoorbeeld stress op het werk of werkloosheid.

12. Wat voor hulp kun je bieden bij vrouwenmishandeling?

Vrouwenmishandeling gaat zelden zomaar over. Het is misschien moeilijk voor u om hulp te vragen, maar erover praten is een eerste stap in de richting van een oplossing. Of een melding maken bij een meldpunt voor mishandeling.

13. Wat is seksueel geweld?

Seksueel geweld betekent het onder dwang seksuele handelingen uitvoeren, ondergaan of daar getuige van te zijn. Seksueel geweld omvat dus niet alleen aanranding en verkrachting, maar ook bijvoorbeeld het gedwongen bekijken van pornobeelden.

14. Wat zijn kenmerken van seksueel geweld?

Meestal is de dader een bekende van het slachtoffer. Dat kan heel verwarrend zijn. U voelt zich misschien schuldig, schaamt zich of durft er niet over te praten. Maar u bent ook woedend en zeer gekwetst. Het is niet gemakkelijk om al die tegenstrijdige gevoelens een plaats te geven.

Bij seksueel geweld bent u seksueel misbruikt, maar er is ook sprake van geweld, vernedering of machtsmisbruik. Zeker als het seksueel geweld is gepleegd door een partner of vader zijn slachtoffers emotioneel kwetsbaar en bovendien vaak afhankelijk van de dader. Deze afhankelijkheid is dikwijls een oorzaak van het lang voortbestaan van het seksueel geweld.

15. Wat zijn de gevolgen van seksueel geweld?

Seksueel geweld kan ingrijpende gevolgen hebben. Bijvoorbeeld:

-          angst, depressie, posttraumatisch stresssyndroom of zelfs suïcide

-          eetstoornissen zoals anorexia nervosa of boulimia nervosa

-          verslavingen zoals alcoholverslaving of drugsverslaving

-          seksuele pijnproblemen, problemen met seksueel verlangen of erectieproblemen

-          bij kinderen kan seksueel geweld ontwikkelingsstoornissen veroorzaken

16. Wat kun je doen bij seksueel geweld?

Slachtoffers van seksueel geweld vinden het vaak moeilijk om hulp te vragen. Angst voor de dader, schaamte- en schuldgevoelens spelen een rol. Maar praten is wel belangrijk voor de verwerking van het seksueel geweld. Misschien is het seksueel geweld nog gaande en moet het gestopt worden. Misschien wilt u de dader laten vervolgen.

17. Wat is kindermishandeling?

Kindermishandeling is geweld dat een volwassene een kind bewust of onbewust aandoet. Vaak is dat een ouder of verzorgende. Kindermishandeling kan lichamelijke of psychische verwaarlozing of mishandeling zijn, maar ook seksueel geweld.

18. Welke vormen van kindermishandelingen zijn er?

- Lichamelijke kindermishandeling

- Psychische kindermishandeling

- Lichamelijke en psychische verwaarlozing

- Seksueel geweld en incest

- huiselijk geweld

19. Wat zijn de gevolgen van kindermishandeling?

De gevolgen van de mishandeling als kind kunnen ook op latere leeftijd ernstig zijn. Bijvoorbeeld:

-          posttraumatische stressstoornis

-          dissociatieve stoornissen

-          lichamelijke klachten met een psychische oorzaak

-          zelfverwonding en suïcide

-          een vlucht in alcohol- of drugsverslaving

20. Wat kun je doen bij kindermishandeling?

Kindermishandeling is ernstig. Als u kindermishandeling vermoedt of als u zelf bent mishandeld als kind en daarover wilt praten, neem dan contact met hulpinstanties.

21. Wat is ouderenmishandeling?

Ouderenmishandeling is mishandeling van mensen vanaf 65 jaar. Hiervan is sprake als iemand handelingen verricht of juist nalaat waardoor de oudere lichamelijke, psychische en/of materiële schade lijdt. Vaak gebeurt dit door degene waarvan de oudere afhankelijk is voor hulp of verzorging. Bijvoorbeeld door een familielid, een (andere) mantelzorger of een professionele verzorgende.

22. Wat zijn de kenmerken van ouderenmishandeling?

- fysiek geweld, door de partner of kind

- verwaarlozing, bijvoorbeeld onvoldoende verzorging of voedsel

- seksueel geweld

- uitbuiting, bijvoorbeeld afpersing

- vernedering

- uitsluiting en pesten, bijvoorbeeld door medebewoners in een zorginstelling

- lichamelijk geweld als hardhandig beetpakken, duwen of slaan

Soms zegt de dader dat de oudere de mishandeling aan zichzelf te wijten heeft, bijvoorbeeld omdat de mishandelde lastig is. Dat is beslist niet waar; de dader is verantwoordelijk.

23. Wat zijn de gevolgen van ouderenmishandeling?

Ouderen zijn vaak geheel of gedeeltelijk afhankelijk van hun omgeving. Dat brengt hen in een kwetsbare positie. Ouderenmishandeling kan ernstige vormen aannemen, maar blijft toch vaak verborgen. Voor veel mensen is het moeilijk hiermee naar buiten te treden.

Naast (ernstig) lichamelijk letsel, kan ouderenmishandeling leiden tot:

-          psychosomatische klachten (lichamelijke klachten die hun oorsprong vinden in psychische problemen)

-          eenzaamheid

-          depressie

-          zelfmoord

-          angststoornissen

24. Wat kun je doen bij ouderenmishandeling?

Misschien wilt u liever niet ‘de vuile was niet buiten hangen’ of schaamt u zich. Misschien bent u bang dat er problemen van komen als u over de mishandeling praat. Bijvoorbeeld dat u geen hulp meer krijgt of dat het allemaal nog erger wordt. Het is ook moeilijk als degene die u mishandelt een familielid is. Dan bent u misschien bang, boos of verdrietig maar wilt u de dader niet in de problemen brengen.

Toch is het belangrijk dat u over ouderenmishandeling praat en hulp zoekt. Praten is de eerste stap tot een oplossing

KINDERMISHANDELING

’Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interacties van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysieke of psychisch letsel’’

Er zijn vijf vormen van kindermishandeling: lichamelijke mishandeling denk hierbij aan fysiek geweld, lichamelijke verwaarlozing onvoldoende basisbehoeften hebben waardoor het kind het koud heeft, psychische mishandeling hierbij houdt de ouder een bepaalde houding tegenover het kind waardoor het kind in angst en onzekerheid leeft, psychische verwaarlozing waarbij het kind systematisch geen aandacht of genegenheid krijgt van de ouder(s) en seksueel misbruik.

Helaas zitten er ook gevolgen aan kindermishandeling. Het kan leiden tot sociale problemen, kinderen die mishandeld worden ervaren gedrag als onvoorspelbaar. Vrijwel alle kinderen die mishandeld worden hebben last van gevoelens van schaamte en angst. Ook krijgt het kind geen goed voorbeeld van hoe mensen sociaal met elkaar horen om te gaan, waardoor het kind weinig vriendjes heeft en geen kinderen durft uit te nodigen thuis. Mishandelde kinderen lopen niet alleen op sociaal gebied achter, maar hebben ook problemen op het emotionele en cognitieve gebied. Veel van de kinderen hebben last van leerproblemen. Een groot aantal heeft jarenlang last van psychische klachten zoals angst en somberheid. Heel opvallend is dat mishandelde kinderen een groter risico lopen om een partner te treffen die hen opnieuw mishandelt.

Een meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld helpt professionals, zoals: huisartsen, leerkrachten, medewerkers van jeugdinrichtingen, goed te reageren bij signalen van kindermishandeling. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht om bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld gebruik te maken van zo een meldcode. Organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren stellen een eigen meldcode op met daarin in ieder geval vijf stappen. Stap 1: in kaart brengen van signalen, stap 2: overleggen met een collega en eventueel raadplegen van het AMK of SHG, stap 3: gesprek met de betrokkene, stap 4: wegen van huiselijk geweld of kindermishandeling bij twijfel raadplegen, stap 5: beslissen om zelf hulp te verlenen of te melden.

Wat is een complexe posttraumatische stressstoornis?

Mensen kunnen een complexe PTSS ontwikkelen wanneer zij langdurig en ernstig werden getraumatiseerd op jonge leeftijd. Hierbij denken we aan seksueel misbruik, lichamelijke en geestelijke mishandeling, verwaarlozing en geweld. De symptomen zijn ernstiger en langdurend en gaan vaak gepaard met dissociatie. Dat betekent: bepaalde gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen worden buiten het…

View On WordPress

Drie jaar cel geëist na misbruik en verwaarlozing kinderen

GRONINGEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft drie jaar celstraf geëist tegen een 74-jarige man die een kind van zijn partner seksueel zou hebben misbruikt. Hij dwong het kind, aldus het OM, seks te hebben met zijn eigen moeder. Tegen de nu 43-jarige moeder werd donderdagochtend een celstraf van 18 maanden geëist (waarvan een half jaar voorwaardelijk).

via http://ift.tt/1GvlTuy

Jaar cel geëist na verwaarlozing kinderen

GRONINGEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een jaar celstraf geëist tegen een 43-jarige vrouw uit Drachten die haar vier kinderen zou hebben mishandeld en verwaarloosd. Een van haar zonen zou door haar ook seksueel zijn misbruikt. Een en ander speelde zich af tussen 2005 en 2007, deels in Klein Ulsda.

via http://ift.tt/1wxBucY

Jaar cel geëist na verwaarlozing kinderen

GRONINGEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een jaar celstraf geëist tegen een 43-jarige vrouw uit Drachten die haar vier kinderen zou hebben mishandeld en verwaarloosd. Een van haar zonen zou door haar ook seksueel zijn misbruikt. Een en ander speelde zich af tussen 2005 en 2007, deels in Klein Ulsda.

via http://ift.tt/1wxBud5