vashek kroutil

youtube

SLUSNY & SLUSNY” “Yoyo video made by SLUSNY team memebrs Petr Kavka (CLYW) and Vashek Kroutil (Yoyofactory).” Beautiful video! And even more amazing yoyoing! Great Job.