värk

“Có những người, bạn không có cách nào quên được.
Có những việc, bạn không thể nào quên được.
Có những tình bạn sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Thông thường, khi kí ức càng rõ nét thì càng tàn nhẫn.
Chúng ta đã từng tưởng rằng, sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau.
Thực ra, trưởng thành có nghĩa là chia ly.”

{Năm tháng vội vã - Cửu Dạ Hồi}

Posting this in a separate post, as it’s easier to edit than a reblog.

@goatkibble @histrionicsandtea @corianderpunch @cake-and-monsters @wannabecatwriter @hureuf @blythelyre @dandylion240

So, some quick rules for River’s BC, since a few of you have said you’re already working on a sim. Might update these if I think of anything. Also some warnings down below too. Read them.

Keep reading