utut!

anonymous asked:

Wait what do the UT and UL boys smell like?

* HA I’M SO READY TO DO UT


UT!Sans

Mainly Febreeze, musk from probably needing to shower, ketchup and old deodorant.

UT!Pap

Marinara sauce, Bone cologne and for some reason, the crisp, fresh smell of a new building. 

UL!Sans

One of those very sweet scents from Victoria Secret, freshly laundered clothes and lotion.

UL!Pap

Spice based scents like star anise, warm sheets and tea.

Masaya ko sa mga araw na tayo'y magkasama,
Walang sukat paglagyan ang mga ngiti kong tila may tama
Kung tutuusin bilang ko na ata ang guhit sa iyong palad,
Dahil sayong kamay lang ang nahawakan ko na walang katulad