ufaa

Male city Update: Uniform Waali
Adhuge zuvaanun. public thanthanuga school uniform mi kuraa kanthah kihaa thaahiru? School nimuneema ufaa kuran v ehen goih thah ves eba huri. kankan kuran beynumiyya nikan aamuhnah nufehna than thanah vadhe kohbala. aamu than thaaga kuranya photo ves nagaane. Badhnaam kuranves hifaane.. #SchoolUniformGirl