tsuki hyaku sugata

Itsukushima no tsuki - Muro no yujo (Itsukushima Moon - A Muro Courtesan)Title (series)Tsuki hyaku sugata 月百姿 (One Hundred Aspects of the Moon)
Colour woodblock print. A courtesan from Muro approaching the island of Itsukushima by boat.
 artist: Tsukioka Yoshitoshi (月岡芳年) 
Meiji Era February 1886

The British Museum