troll obama

Tập và Obama
  • .
  • - ÔTạp được "phó" Tổng bí thư và đội danh dự đón . Ô3Ma được "phó" Bộ ngoại giao và 87 triệu (thiếu vài triệu) dân đón.
  • - ÔTạp ăn Đại yến với lãnh đạo. Ô3Ma ăn bún chả với người Dân.
  • - ÔTạp giảng đạo với Quốc hội. Ô3Ma nói chuyện với giới TRẺ.
  • - ÔTạp giết Cá bằng Formosa. Ô3Ma cho Cá ăn.
  • - ÔTạp chiếm biển đảo lập vùng cấm đi qua. Ô3Ma mở rộng vùng trời biển cho Tự Do phát triển.
  • - ÔTạp trốn tránh Dân, sợ ăn cà chua trứng thúi. Ô3Ma thân thiện Dân, đâu đâu sáng trưa tối khuya Dân cũng trông chờ thấy mặt chụp hình bắt tay.
  • - ÔTạp lập viện Khổng .. Chết nhồi sọ u mê giáo điều "trung Quân" của Trung Quốc. Ô3Ma lập Đại học Fulbright "khai dân TRÍ- chấn dân KHÍ", hướng đến dân chủ "ái Quốc" của Hiệp chủng Quốc.
  • - ÔTẬP dốc tiền mua rẻ tài nguyên mang về nước mình để dùng. Ô3Ma dốc tiền mang trí thức về nước mình để dạy.
  • .
Watch on fandomgravity.tumblr.com

…………