translate,

THE LATEST ISSUE OF PASH! HAS A LAYOUT ON YU-TOPIA? I THINK? SOMEONE TRANSLATE!? I need to know where Mari sleeps so my head canons of her hearing Yuuri and Victor go at it can come true. POOR MARI NEE-CHAN HAS TO TURN THOSE HEADPHONES UP
UP DAMN LOUD.

The AO3 Tag of the Day is:

W̭̗͕̺̲̑̀e̜̓l̿̿̒ͩͦ̎ͮc̗̯̱̖̦̼͖̓o͚̲̖̚m̹͛͗͒͐̏e̦̺ͪ̓͒̚ ͓̮̆̈̅̆ͬͥ͂t͔̥̋̽̊͆̚ő̞̹ͦ̀̂ͦͦ ̐̇̒ͣD̠̟̫̬̓̐͋a̾́ͤ̾̾̀n̬͍̥͇̳̉̎̋ͯ̍ͨ͌t̥̰̜̰͗̔̈͒̏ͮê͚̝̭͈͕̓͋̚'̪̰͗̋̚ͅs̪̘̩̻̣̗̟ͪ ̦̳͍Ï̭̘͍̥͓͇̃̎̋n̳̤̅̿ͨ͒f̯̓ͤe̞͓̱ͦr͇̗̔̓ͧnͯ̐o̗͉̠͑̌̌͂̄̚.̱̦̖ ̺ͪY̮͈͈ͣ̏ͯ̎̈́̎ͬõ͓͙͍͚͂u̹͕̜̤̪̒̍ͅr͛̄ͬ ̺͔̜̯̫ͅt̜̻̘̃ͭ̈́ͣͅr̭̖͍̮̝̂a͚̙̭̙̩̔͊ͅṇ͇͍̦͍̦̼͒̃͊̓͗ͫ͂s̪ͥ̅ͅl̥̹͍̼̱̀ͦa̻̟͖͍̗̻͉ͩ̉ṯ̼̦̠̖̤̓̒̓ͅȉ̜͈̫̍͗͐̈́o͕̙̠͔̘̞̮n̙̈̈́ ͆̔̒̒̎ͤẇ̗̫̩̗ĩ̲̗͔͍̲̜̃ͦ̌ͪ̓̾l̖̉̊̈́͑̈̆ͨl̘͖̹̣̮̝̥̓ ̮̱̉͗̓b͍̓̏ͅe͈̦̗̲̯̣͌̊̽ͅ ͓̑͑̆ͨ̓̊r̟̥͙̆̔̑̔̍ê̘͈̍̓ͥ̅͐a̳͙͍̱̬̼̖͆ͯ̀̈͛ͬd̲͖͎̜͔̪͙̾̂͑̐̎̔̚y̼͎̲̦ͫ̈ͭͮ͌͊̃ ̮̞̩͎̣͑̓ͦͮ̐̃̚m̲͙̳̗̤̜̼ͫͩ͒͗ỏ̳̦͙͙̆̓̑̍̔m̦͕͆e͒̀̇͛̉̑̋n̝̱̟͔̹̹̜̔t͕̑a͐̇̿ͪ̌̎ͦͅͅr̝̬̲̙̺̎ī̟̠͇̯̲̗̖ͭ̓̄l̪̠̅̑ͫy͚̦̦̪ͭͅ.ͫ

Bill Skarsgård has really helped me better appreciate the Swedish language.
For instance, “knulla mig mördarclown far“ is a common phrase with no direct translation but the general sentiment is “your heart burns within my own” and I think that’s beautiful.

Følelser på norsk. Feelings in Norwegian.

Jeg er glad - I am happy.

Jeg gleder meg - I am excited.

Jeg er forelsket - I am in love.

Jeg har forelsket meg - I have fallen in love (with someone or something).

Jeg er takknemlig - I am thankful/grateful.

Jeg er overrasket - I am surprised.

Jeg er engasjert - I am engaged. (not marriage related!). In Norwegian an engaged person is someone who is passionately and care. Usually you can tell by their face & by how fast they speak, that this is a person who is engaged in this/these topics. And some people are just programmed this way - they care about a lot of topics & they are very engasjert.

Jeg er stolt - I am proud.

Jeg er fasinert - I am facinated.

Jeg har en god/dårlig følelse - I have a good/bad feeling.

Jeg er sikker/usikker - I am sure/unsure.

Jeg er lei for det - I am sorry (lit. I am sorry about it)

Jeg kjeder meg - I am bored.

Jeg er trøtt - I am tired.

Jeg er sur - I am angry.

Du skremte meg - You scared me.

Du såret meg - You hurt me.

Du fornærmet meg - You insulted me.

Jeg er redd - I am scared.

Jeg er opprørt - I am upset.

Jeg er forvirret - I am confused.

Jeg er lei meg - I am sad.

Jeg er sliten - I am tired.

Jeg er nervøs - I am nervous.

Jeg er utslitt - I am exhausted.

Jeg er irritert - I am annoyed.— I really appreciate if you could translate this list into your native language :D Jeg setter veldig pris på om du kunne oversatt denne listen til ditt morsmål :D