this is really shitty omfg

2

Kogami & Tsunemori illustrations from Newtype Magazine Feb 2015 Issue