the orphics

Κλῦθι, θεὰ βασίλεια, φαεσφόρε, δῖα Σελήνη,
ταυρόκερως Μήνη, νυκτιδρόμε, ἠεροφοῖτι,
ἐννυχία, δαιδοῦχε, κόρη, εὐάστερε, Μήνη,
αὐξομένη καὶ λειπομένη, θῆλύς τε καὶ ἄρσην,
αὐγάστειρα, φίλιππε, χρόνου μῆτερ, φερέκαρπε,
ἠλεκτρίς, βαρύθυμε, καταυγάστειρα, νυχία,
πανδερκής, φιλάγρυπνε, καλοῖς ἄστροισι βρύουσα,
ἡσυχίηι χαίρουσα καὶ εὐφρόνηι ὀλβιομοίρωι,
λαμπετίη, χαριδῶτι, τελεσφόρε, νυκτὸς ἄγαλμα,
ἀστράρχη, τανύπεπλ’, ἑλικοδρόμε, πάνσοφε κούρη,
ἐλθέ, μάκαιρ’, εὔφρων, εὐάστερε, φέγγεϊ τρισσῶι
λαμπομένη, σῴζουσα νέους ἱκέτας σέο κούρη.
-
Listen, god queen, light-bringer, divine Selene,
bull-horned Moon, runner through night, wanderer of air,
nocturnal torch-bearing maiden, rich-starred Moon,
waxing and waning, feminine and masculine,
giver of light, friend of horses, mother of time, yielder of fruit,
amber, stern-hearted, illuminator, nocturnal,
all-seeing, wakeful, teeming with lovely stars,
rejoicing in rest and the fine-fated kindly time,
shining, grace-giving, end-bringing, ornament of night,
sovereign of stars, flowing-robed, orbiting, all-wise maiden,
Come, blessed, gracious, rich-starred, shining with triple
light, saving your new suppliants, maiden.
—  Orphic Hymn to Selene (9)
4

Orphic Hymn 16 to Hera (Greek hymns C3rd B.C. to 2nd A.D.) :

“O royal Hera, of majestic mien, aerial-formed, divine, Zeus’ blessed queen, throned in the bosom of cerulean air, the race of mortals is thy constant care. The cooling gales they power alone inspires, which nourish life, which every life desires. Mother of showers and winds, from thee alone, producing all things, mortal life is known: all natures share thy temperament divine, and universal sway alone is thine, with sounding blasts of wind, the swelling sea and rolling rivers roar when shook by thee. Come, blessed Goddess, famed almighty queen, with aspect kind, rejoicing and serene.”

An Invocation of the Dark Goddess Hecate

Orphic Hymn 1 (author unknown; date perhaps ca. 200-250 CE)

I call upon Hecate of the roads, crossroads-guardian, lovely one,
   She who belongs to heaven, earth, and sea, she of the saffron mantle,
Tomb-haunter, who shares in Bacchic revels with the souls of the dead,
   Perses’ daughter, lover of solitude, she who delights in deer,
Nocturnal goddess, fond of dogs, irresistible queen,
  Attended by beasts’ roars, ungirded one, she whose appearance no man can withstand,
Bull-herder, mistress who holds the key to all the universe,
   Leader and nymph, child-rearer and mountain-dweller–
I entreat the maiden to attend our holy rites
   With ever-joyful spirit, showing good-will to the oxherd.

Εἰνοδίαν Ἑκάτην κλήιζω, τριοδῖτιν, ἐραννήν,
οὐρανίαν χθονίαν τε καὶ εἰναλίαν, κροκόπεπλον,
τυμβιδίαν, ψυχαῖς νεκύων μέτα βακχεύουσαν,
Περσείαν, φιλέρημον, ἀγαλλομένην ἐλάφοισι,
νυκτερίαν, σκυλακῖτιν, ἀμαιμάκετον βασίλειαν,
θηρόβρομον, ἄζωστον, ἀπρόσμαχον εἶδος ἔχουσαν,
ταυροπόλον, παντὸς κόσμου κληιδοῦχον ἄνασσαν,
ἡγεμόνην, νύμφην, κουροτρόφον, οὐρεσιφοῖτιν,
λισσόμενος κούρην τελεταῖς ὁσίαισι παρεῖναι
βουκόλωι εὐμενέουσαν ἀεὶ κεχαρηότι θυμῶι.

Marble statue of three-bodied Hecate, Roman period, after a lost Hellenistic original; now in the Museo Chiaramonti, Vatican City.

Ὠκεανοῦ καλέω νύμφην, γλαυκώπιδα Τηθύν,
κυανόπεπλον ἄνασσαν, εὔτροχα κυμαίνουσαν,
αὔραις ἡδυπνόοισι πατασσομένην περὶ γαῖαν,
θραύουσ’ αἰγιαλοῖσι πέτρηισί τε κύματα μακρά,
εὐδίνοις ἁπαλοῖσι γαληνιόωσα δρόμοισι,
ναυσὶν ἀγαλλομένη, θηροτρόφε, ὑγροκέλευθε,
μήτηρ μὲν Κύπριδος, μήτηρ νεφέων ἐρεβεννῶν
καὶ πάσης πηγῆς νυμφῶν νασμοῖσι βρυούσης·
κλῦθί μου, ὦ πολύσεμνε, καὶ εὐμενέουσ’ ἐπαρήγοις,
εὐθυδρόμοις οὖρον ναυσὶν πέμπουσα, μάκαιρα.
-
I call on Ocean’s bride, gleaming-eyed Tethys,
o queen veiled in deepest blue, rising in fine-wheeled waves,
dashed round the earth by sweet-breathing breezes,
breaking high waves on shore and stone,
growing calm with smooth and tender tides,
glorying in ships, o nourisher of beasts, o flood-pathed,
mother of Kypris, mother of abyss-dark clouds,
and of every font teeming with the streams of nymphs;
hear me, o richly-revered, and graciously come to my aid,
sending a fair wind for straight-sailing ships, o blessed one.
—  Orphic Hymn to the Sea (22)
Orphic Hymn 29 to Persephone

Persephone, blessed daughter of great Zeus, sole offspring of Demeter, come and accept this gracious sacrifice. Much honored spouse of Plouton, discreet and life-giving, you command the gates of Hades in the bowels of the earth, lovely-tressed Praxidike, pure bloom of Deo, mother of the Erinyes, queen of the nether world, secretly sired by Zeus in clandestine union. Mother of loud-roaring, many-shaped Eobouleus, radiant and luminous playmate of the Seasons, revered and almighty, maiden rich in fruits, brilliant and horned, only-beloved of mortals, in spring you take your joy in the meadow of breezes, you show your holy figure in branches teeming with grass-green fruits, in autumn you were made a kidnapper’s bride. You alone are life and death to toiling mortals, O Persephone, you nourish all, always, and kill them, too. Hearken, O blessed Goddess, send forth the fruits of the earth as you blossom in peace, and in gentle-handed health bring a blessed life and a splendid old age to him who is sailing to your realm, O queen, and to mighty Plouton’s kingdom.

Νύκτα θεῶν γενέτειραν ἀείσομαι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν.
Νὺξ γένεσις πάντων, ἣν καὶ Κύπριν καλέσωμεν
κλῦθι, μάκαιρα θεά, κυαναυγής, ἀστεροφεγγής,
ἡσυχίῃι χαίρουσα καὶ ἠρεμίῃι πολυύπνωι,
εὐφροσύνη, τερπνή, φιλοπάννυχε, μῆτερ ὀνείρων,
ληθομέριμν’ ἀγαθή τε πόνων ἀνάπαυσιν ἔχουσα,
ὑπνοδότειρα, φίλη πάντων, ἐλάσιππε, νυχαυγής,
ἡμιτελής, χθονία ἠδ’ οὐρανία πάλιν αὐτή,
ἐγκυκλία, παίκτειρα διώγμασιν ἠεροφοίτοις,
ἣ φάος ἐκπέμπεις ὑπὸ νέρτερα καὶ πάλι φεύγεις
εἰς Ἀίδην δεινὴ γὰρ ἀνάγκη πάντα κρατύνει.
νῦν δε, μάκαιρα, (καλ)ῶ, πολυόλβιε, πᾶσι ποθεινή,
εὐάντητε, κλύουσα ἱκετηρίδα φωνὴν
ἔλθοις εὐμενέουσα, φόβους δ’ ἀπόπεμπε νυχαυγεῖς.
-
Of Night, mother of gods and men, I sing;
o Night, originator of all, whom we also call Cypris,*
hear me, blessed goddess, dark-gleaming, blazing with stars,
rejoicing in stillness and slumberous repose,
merry and delightful, friend of night-long fests, mother of dreams,
gentle bringer of forgetfulness from cares and surcease from suffering,
o sleep-giver, friend of all, driver of horses, glittering in darkness,
half complete, chthonic and sublime in turn,
circling, playful in sky-wandering chases,
you who send the light beneath infernal realms and flee back
to Hades, for mighty Necessity rules over all;
but now, o blessed one, I call you; greatly fortunate, longed for by all,
gracious, hearing the suppliant’s voice,
may you come, kindly, and banish fears which gleam in the dark.
— 

Orphic Hymn to Nyx (3)

*Philopannyx (she who loves the whole night) was a cult title of Aphrodite.

As I walk slowly along
The sun flecked wood road, a large
Fritillary comes to rest
On my naked shoulder, then
Flies in a little spiral
And comes back again and
Again to my shoulders and
Arms, fluttering over me
Like the souls on Orphic tombs.
This never happened to me
Before, and I feel my flesh
Has suddenly become sweet
With a metamorphosis
Kept secret even from myself.

Kenneth Rexroth, “The Orphic Soul,” The Complete Poems of Kenneth Rexroth (Copper Canyon Press, 2004)

The Spirits' Princess
Lykereska
The Spirits' Princess

New piece for my fansong project: This time for the lovely webcomic “blindsprings”. Check it out, it’s really cool!

The music is more playful and happy this time, as that’s what I associate with the comic so far, but also a bit mysterious.

Other fansongs: Clockwork I - Namesake - Clockwork II -  Clockwork III - Tubeclash I  - Tubeclash II -  Never Satisfied

2

Greek Mythology Series | Powerful Couples

Persephone & Hades

Hades is the son to Titans Cronus (Time) and Rhea (Fertility & Motherhood). He is the God of the Dead & Hidden Wealth. He was also in charge of Funeral Rights. Hades was devoured by his father Cronus along with four of his other siblings. His brother Zeus saved his siblings by having Cronus disgorge him. Zeus, Poseidon, and Hades, then lead a war against the Titans and locked them away in the Pit of Tartarus. After their victory they split the realm into three. Zeus took the first realm, Olympus. Poseidon took the second, the sea. Hades took the third, the Underworld. 

Persephone is the daughter to Zeus (Justice & Thunder) and Demeter (Agriculture). She is the Goddess of Spring and Innocence. Before her marriage to Hades, she was known as Kore (Cora). Kore translates to Young Maiden. There are a couple different myths surrounding how she became married to Hades. 

– Hades wanted a beautiful bride to help him rule the Underworld. Zeus offered him Kore. She was seized by Hades in a flowery meadow and carried off to the Underworld to be his bride. Demeter and Hecate searched the earth for Kore, but never found her. Demeter eventually found out Zeus had conspired with the abduction and refused to let the earth fruit until her daughter was returned to her. Zeus allowed Kore to be returned, but because she ate pomegranate seeds from Hades she had to spend half of the year with Hades and the other half with her mother. Her return to Hades every fall and winter are when Demeter does not let plants grow. Her name was then changed by Zeus to Persephone.

– A different myth is that Kore was wondering around when she somehow found herself the Underworld. She instantly loved it, and upon meeting Hades, refused to leave. She ate the pomegranate seeds from Hades and stayed with him. Demeter and Hecate searched the world for her, until Zeus found out she was with Hades. Demeter refused to let the plants and harvest grow until Kore was returned to her. Eventually Zeus had to allow Kore to stay with Hades for one half of the year so long as she spent the other half with her mother. Zeus changed her name to Persephone. The Destroyer of Worlds. From that point on she was no longer considered a young maiden, but a powerful and fearful Queen.

Together, they had three children: Melinoe (Ghosts), Macaria (Blessed Death), & Zagreus (Orphic Mysteries).

Psychologist Pixi Is Back With Some MV Explanation

Ok I’m gonna make a post explaining mental illness in b.a.p’s mv bc I think lots of y'all are missing that all of that was mental illness (schi//////zophrenia, anx/////iety/dep//////ression w suicide ideation, body dysm/////orphic disorder, sub//////stance use disorder, and ano////rexia) I’m sorry about the slashes, if just rather not have this post in tags where people are seeking out help and recovery as it’s off topic

Sch////izophrenia: the guys seeming oblivious to the world around him, conducting even though there was no band? That’s what this disorder looks like frequently in severe cases. He’s caught up in hallu////cinations that keep him from reality. Everyone keeps mentioning him as murder and in that I think they’re missing a lot of the point. While more mentally ill people are more likely to suffer from violent crimes than to commit them, it still stands that violent crime by mentally ill people exists. (I’ll admit I’m a little bit iffy about this part of the mv bc of fear of violent crime being part of the stigma of mental illness, especially ps////ychotic illnesses, but I think bap addressed it in an appropriate way bc it wasn’t the point they were trying to make) the point they were making with this man and the bodies around him so a long standing legal debate, can we really hold this man accountable when he’s not aware of his actions? He keeps conducting, not knowing what he’s done. A lot of you are actually playing into this, reacting the way people normally would: you only notice the bodies, not the unaware man. He makes you uncomfortable because he is strange and different. But is he really at fault when he doesn’t know? That’s what bap is trying to say.

An/////xiety and de/////pression w suicide ideation: y'all have generally figured out the man in the bathroom, but in general that’s what he represents. He’s someone at the end of their line, frustrated, hopeless, and stressed. I feel like we’re used to seeing this disorder portrayed, so most people understood, so I’ll leave it there. Feel free to message me if you need further explanation.

Body dys//////morphic disorder: people keep labeling the girl looking in the mirror as just “insecurities” and i just want to clarify that it’s further than that. This is a woman doing anything she can to convince herself that she looks alright (which she does) but her appearance is never right to her. Likely what she’s seeing in the mirror is different from what we’re seeing, which is why she smashes it. She doesn’t want to see her reflection when it’s something so terrible to her. Baps making a good point here, bc we typically look down on people who hate the way they look and call them shallow and vain for obsessing over their looks, while bap is pointing out how much they really are hurting

Su/////bstance use disorder: the girl in the hall, holding her head, taking pills, is a clear representation of this disorder. We find her first in the withdrawal state, trying to resist what she’s addicted too, but she gives in despite the negative side effects (i.e. vomiting). I really like the way they approached this, because a lot of media dehumanizes and demonizes people with this disorder, but bap did the opposite, reminding their audience that these people are human, are suffering, and are mentally ill

Ano////rexia: I think people generally understand the girl in the kitchen, but here’s a little clarification. She’s cutting the food smaller because it’s a common rhetoric that if you eat smaller bite you’ll eat less. Even the one sliver of carrot feels like too much for her tho, bc like a lot of people with this disorder, it’s like she’s become afraid of food. She thinks eating anything is disgusting and will increase her weight, that’s why she’s hallucinating worms in the food. It’s a metaphor for how she views food. I really appreciate the way they approached this, instead of just putting a sad skinny girl in front of a mirror and maybe having her faint. Showing the really an//////xiety and ps//////ychosis of this disorder instead of standard, not really effective portrayals

Finally, emotion revolution is a summit held by mental health professionals every couple of years, focusing on creating a conversation about mental illness and lowering stigma

All of this to say, B.A.P - Wake Me Up is entirely and wholly about mental illness. It’s a music video that displays mental illnesses accurately while addressing the stigma surrounding them. It focuses on humanizing something we’ve demonized, and on showing mental illness not only in its reality, but without looking down on the people that have it. I really want people to understand this, because their message was really important

░ ✩ ❝ * UNDER THE CUT YOU WILL FIND 57 71 LABELS !!

i got asked by a lovely anon to do a masterlist of character labels – and so that’s just what i’m going to do today !! they will be sorted out by: personality, hobbies, lifestyle and misc. ( there’s a small description of each label ) PLEASE LIKE/REBLOG IF THIS IS HELPFUL

UPDATED: 02/06/17

Keep reading

“The Lunar Phase of Evolution”, oil on wood, 12"x12" , SOLD

In creating this painting, I found the number which speaks to me most vividly. It’s essence is the Trinity multiplied three times. Nine represents the ultimate, perfect expression, the highest achievement in any endeavor. The Greeks referred to nine as “the horizon” as it lies at the edge of a shore before a boundless ocean of numbers that repeat in endless cycles the principles of the first nine digits.

“The Lunar Phase of Evolution” is currently on display at Confluence Gallery in Twisp, WA. Purchase inquiries may be directed to salyna@confluencegallery.com