the masked mamba

youtube

Kobe Bryant still got it. Only Kobe.