the face that is ike

3

Dango, dango~
Dango, dango~
Dango, daikazoku~

little video on my twitter ✨

3

#tfw your crush beats up your ex-boyfriend to defend your honor