Gửi đi chút không khí Tết Việt Nam tới bạn Nhân Mã phương xa :3 #surprise #gift #postcard #handwriting #cute #simplethings #simplejoys #lunarnewyear #cozy #morning #morninglikethese #onthebed #Tet #Tetholiday #dailylife #lifestyle #baoloc #mountaintown #VSCO #fromitalywithlove #xuânxuân (at Bao Loc)