tenshin han

youtube

cuando Tenshin Han pierde su brazo, brigido :(