sydney aerial

youtube

(via https://www.youtube.com/watch?v=5UEOVfgg3Ko)