star1 magazine shooting sketch

youtube

150721 @Star1 Magazine Shooting sketch Suho, Baekhyun, Chen