Street food

Via Nuova Santa Maria Ogni Bene - Napoli

© 2016 Oscar Alcañiz - Please, do not erase this text if you reblog this picture