someday i'll shoot somebody famous

youtube

Tony Slattery - Someday I’ll shoot Somebody Famous

I’m going to shoot somebody famous
I’m going to shoot somebody big