sofia the first gif

4

                ❝ sᴏғɪᴀ, ɪ ᴡᴀɴᴛ ʏᴏᴜ ᴛᴏ ʜᴀᴠᴇ ɪᴛ. ғᴏʀ ᴀʟʟ ʏᴏᴜ’ᴠᴇ ᴅᴏɴᴇ ғᴏʀ ᴀᴠᴀʟᴏʀ.
                       ʙᴇsɪᴅᴇs ɪ ᴛʜɪɴᴋ ɪ’ᴠᴇ sᴇᴇɴ ᴇɴᴏᴜɢʜ ᴏғ ᴛʜᴀᴛ ᴀᴍᴜʟᴇᴛ ғᴏʀ ᴀ ʟɪғᴇᴛɪᴍᴇ. ❞