slovak hockey team

youtube

Slovak Hockey Team and it’s journey through The World Hockey Championship 2013 in Stockholm and Helsinki