shin harada

youtube

Diamond no Ace All Star Game - Introducing Rival Team                                    (Akikawa, Inajitsu, Yakushi)

1. Ishikawa Kaito as Yo Shun Shin (Akikawa)
2. Maeno Tomaki as Harada Masatoshi (Inajitsu)
3. Kaji Yuuki as Narumiya Mei (Inajitsu)
4. Hirakawa Daisuke as Hirai Tsubasa (Inajitsu)
5. Tatsuhisa Suzuki as Mishima Yuuta (Yakushi)
6. Ono Kensho as Todoraki Raichi (Yakushi)
7. Kamiya Hiroshi as Sanada Shunpei (Yakushi)


NYAHHHHHHHHHHHHHH…..

Kaji Yuuki