shin and reira

Nana MBTI

Nana “Hachi” Komatsu - ESFP

Originally posted by hachi03

Nana Osaki - ISFP

Originally posted by osakinanabest

Reira Serizawa - ENFP

Originally posted by hachi03

Shinichi Okazaki - INFP

Originally posted by futari-no-akai-ito-ima-wa-mienai

Yasushi Takagi - ISFJ

Nobuo Terashima - ENFP

Ren Honjo - ISTP

Takumi Ichinose - INTJ

Naoki Fujieda - ENFP

Misato Uehara - ESFJ

Miu Shinoda - INFP

Yuri Kosaka - ESFP

Junko Saotome - ISTJ

Kyosuke Takakura - INTP

Shoji Endo - ENFJ

Sachiko Kawamura - INFJ

Comment: Yes! My favorite shoujo series!