shimojima

vimeo

“When You Say You’re a Swimmer” from Chris Shimojima on Vimeo.