sgoil

Outlander | v. Lallybroch

i. O'Ganaich Uir a Rinn M'Fhagail – Julie Fowlis | ii. You for Me – Eliza Shaddad | iii. Puirt a Beul Gaelic (Gaelic Mouth Music) – The Mischa Macpherson Trio | iv. My Love’s Bonny When She Smiles On Me/Come Sweet Lass – Abby Newton | v. ‘Se Nochd a Chiad Oidhche an Fhoghair (Tonight is the first night of the harvest) – Sgoil Chiuil na Gaidhealtachd | vi. Dunrobin – Dàimh | vii. Yours – Ella Henderson | viii. Ailein Duinn – Catriona Watt