series 3 set

2

Broadchurch parallels: Holding the other’s food/drink
Season 2, episode 8 and Season 3, episode 3

youtube

They’re so awkward and perfect

4

“Oiii! Makoto!”
“Yuki-kun!”
“Yuki!”
“Yuki-kun!”
“Yuki!”
“Yuki-san!”
“Arf!”

10