seigantoji

flickr

Seigantoji Pagoda and Nachi no Taki Waterfall, Kumano Nachi Taisha, Wakayama, Japan by rmk2112