sansansansan

2020nightshade (2:18:53 AM): hey
sansansansans (2:19:28 AM): hey.
2020nightshade (2:20:05 AM): how are you XD
sansansansans (2:20:20 AM): XD are we both using comic sans?
2020nightshade (2:20:26 AM): yep XD
sansansansans (2:20:28 AM): how are you XD
sansansansans (2:20:29 AM): holy shit
sansansansans (2:20:30 AM): we are
2020nightshade (2:20:32 AM): except yours is bolder XD
sansansansans (2:20:35 AM): congratulations!
2020nightshade (2:20:40 AM): XD
sansansansans (2:20:42 AM): we’re meant to be friends.