saffad

Hesapsız Sevap Kazandıran Ayet

Keşfiil-Esrar’da zikredildiğine göre, îbni Abbâs (Radı-yallâhu anhumâ)dan rivayetle, Rasûlullah (Sallallâhualeyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Her kim, Rûm sûresinin şu üç âyetiyle (17-19) Sâffât sûresinin son üç âyetini her namazdan sonra okursa, gökteki yıldızların, yağmur damlalarının, ağaç yapraklarının, yerdeki toprakların sayısınca kendisine sevap yazılır, öldüğünde ise, kabrinde, her iyiliğine karşı on sevap dâima kendisine ihsan edilir.” (Rûhul-Beyân 3112 ve Neseft, 3/269)

RUM SURESİ 17.18.19.AYETLERİ

Fe subhânallâhi hîne tumsûne ve hîne tusbıhûn. Ve lehul hamdu fîs semâvâti vel ardı ve aşiyyen ve hîne tuzhırûn.Yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hayyi ve yuhyil arda ba’de mevtihâ, ve kezâlike tuhrecûn

SAFFAD SURESİ 180.181.82.AYETLERİ

Subhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasifûn.Ve selâmun alel murselîn.Vel hamdu lillâhi rabbil âlemîn.
İsmail Bursevi, Ruhu’l-Beyan (3/12; İmam Nesefi, Nesefi3 3/269