ruimtelijke ordening

Is de oven op Kampenhout-Sas écht gestopt?

Gisteren heeft de Vlaamse regering de tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) goedgekeurd. In de marge van die beslissing berichtten sommige media dat hiermee het doek valt over de plannen voor de bouw van een verbrandingsoven op Kampenhout-Sas.

Zelf hebben we nog geen champagnestopsels laten knallen, maar rustig de tijd genomen om de goedgekeurde tekst van het RSV door te nemen en te bekijken hoe de vork nu precies aan de steel zit. Onze conclusie is dat de berichten in de media deels voorbarig zijn. De verduidelijkingen in het document bij de beslissing van de Vlaamse regering kunnen (helaas) nog aanleiding geven tot interpretatie, iets wat door Recover Energy zou kunnen gebruikt worden voor de bouw van een afvalverbrandingsoven op hun locatie op Kampenhout-Sas.

Daarom zetten we de feiten even op een rijtje:

De tweede herziening van het RSV voorziet in de ontwikkeling van Kampenhout-Sas als een “bijzonder economisch knooppunt”. Deze ontwikkeling is goedgekeurd met een specifieke bepaling in de tekst:

“Voor het bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas worden afvalverwerkingsactiviteiten uitgesloten.”

Het is ongetwijfeld deze passage die aan de basis ligt van de berichtgeving dat de plannen voor de afvaloven hiermee dood en begraven zijn. Echter, dit is een passage uit de samenvatting, en in de volledige tekst is de formulering enigszins anders:

“Ten noorden van het kanaal, aansluitend op de bestemde terreinen, kunnen plaatselijke beperkte uitbreidingen worden onderzocht, evenwel uitsluitend in functie van regionale bedrijvigheid, en met uitsluiting van afvalverwerkingactiviteiten. […] Omwille van deaanwezige agrarische en natuurlijke structuur kunnen geen ontwikkelingen aan de zuidelijke oever van het kanaal toegestaan worden.”

De algemene tekst van het besluit en de volledige zouden elkaar dus kunnen tegenspreken als het gaat over het feit dat de uitsluiting van afvalverwerkende activiteiten van toepassing is op de nieuwe uitbreidingen ten Noorden van het kanaal of voor heel het Bijzonder Economisch Knooppunt (zoals staat in het ministerieel belsuit). Recover Energy wil zijn project inplanten ten zuiden van het kanaal…Volgens onze interpretatie is het dus niet duidelijk of de beperking van het RSV een impact heeft op het project van Recover Energy!

Anderzijds stelt de tekst dat er ten zuiden van het kanaal geen nieuwe ontwikkelingen kunnen toegelaten worden. In het RSV bedoelt men met ‘nieuwe ontwikkelingen’ , het creëren van nieuwe industrieterreinen. Volgens onze interpretatie kunnen de te ontwikkelen projecten op bestaande industrieterreinen hierbuiten vallen. Er zit dus een (gewilde ?) onduidelijkheid in de omschrijving waar geen afvalverwerking meer mogelijk is en daar willen we dus zeker uitsluitsel over.

Wat gaat er nu gebeuren?

De herziening van het RSV is goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het RSV-dossier wordt voorgelegd aan het Vlaams parlement voor finale goedkeuring. Het is nog de vraag of voor het reeds 3 jaar hangende dossier van de verbrandingsoven op Kampenhout-Sas het RSV een grote impact zal hebben. De berichtgeving ‘ geen oven op Kampenhout sas’ is in die zin wat voorbarig, maar men werkt in de media graag met slogans en oneliners. Wij zien het genuanceerder en willen alle pistes afgaan en alle mogelijke achterpoortjes gesloten zien alvorens definitief victorie te kraaien. Wat niet wil zeggen dat dit geen duidelijke stap in de goede richting is.

In elk geval blijft vzw Stop de Oven de zaak voor u op de voet volgen. En als er verder nieuws en/of verduidelijkingen zijn dan hoort u het van ons.