robert moor

4

“Someone once said, if you ever want something badly, set it free. If it comes back to you, then it’s yours forever. If it doesn’t, then it was never yours to begin with.”

.

“Ai đó từng nói: nếu bạn khát khao điều gì, hãy buông nó ra. Nếu nó quay lại, nó mãi mãi thuộc về bạn. Còn nếu không, bạn có cố giữ đến đâu cũng vô ích mà thôi.”

Indecent Proposal (1993)

instagram

Love this! :)

signs as Romantics era poets
 • Aries: John Keats
 • Taurus: Christina Rossetti
 • Gemini: Robert Burns
 • Cancer: William Wordsworth
 • Leo: Samuel Taylor Coleridge
 • Virgo: William Blake
 • Libra: Hannah More
 • Scorpio: Elizabeth Barrett Browning
 • Sagittarius: Thomas Moore
 • Capricorn: Lord Byron
 • Aquarius: Percy Bysshe Shelley
 • Pisces: Mary Robinson