punctuation polish

Punctuation in Polish ⁉️

spacja (f.) - space

. kropka (f.) - period

, przecinek (m.) - comma

; średnik (m.) - semicolon

: dwukropek (m.) - colon

… wielokropek (m.) - ellipsis

- łącznik (m.) / pauza (f.) - hyphen

— myślnik (m.) - dash

? znak zapytania (m.) / pytajnik (m.) - question mark

! wykrzyknik (m.) - exclamation mark

/ ukośnik (m.) - slash

() nawias (m.) - round bracket / parentheses

’ apostrof (m.) - apostrophe

“ cudzysłów (m.) - quotation marks

@ małpa (f.) - at sign

* gwiazdka (f.) - asterisk

× znak mnożenia (m.) - multiplication sign

- znak odejmowania (m.) - minus sign

+ znak dodawania (m.) - plus sign

÷ znak dzielenia (m.) - obelus

= równik (m.) / znak równości (m.) - equals sign

% procent (m.) - percent sign

§ paragraf (m.) - section sign

_ podkreślenie (m.) / podkreślnik (m.) - underscore

___

inspired by this post