ph oz

Be smart like Reim

Be loyal like Gilbert

Eat like Alice

Be sweet like Shelly

Be curious like Rufus

Lead like Sheryl

Be sassy like Vincent

Fight like Xerxes

Be odd like Leo

Smile like Ada

Be strong like Echo

Stand tall like Elliot

Care like Oscar

Never give up like Oz