percussion gif

Music Vocab in Mandarin

i dont know if this has been done already but music is the one of the only things that i love just as much as languages. so this is for all you music loving mandarin learners out there!! (A LONG POST!!)

音乐 (yīn yuè) - music

管乐器 (mùguǎn yuèqì) - woodwinds

*乐器 (yuè qì) - instruments*

 • 长笛 (cháng dí) - flute
 • 短笛 (duǎn dí) - piccolo
 • 单簧管 (dān huáng guǎn) - clarinet
 • 低音单簧管 (dīyīn dānhuángguǎn) - bass clarinet
 • 双簧管 (shuāng huáng guǎn) - oboe
 • 巴松管 (bāsōng guǎn) - bassoon
 • 萨克管 (sà kè guǎn) - saxophone

铜管乐器 (tóngguǎn yuèqì) - brass

 • 小号 (xiǎo hào) - trumpet
 • 长号 (cháng hào) - trombone
 • 大号 (dà hào) - tuba
 • 圆号 (yuán hào) - french horn

弦乐器 (xián yuè qì) - strings

 • 小提琴 (xiǎo tíqín) - violin
 • 中提琴 (zhōng tíqín) - viola
 • 大提琴 (dà tíqín) - cello
 • 低音提琴 (dī yīn tíqín) - double bass
 • 琴 (shù qín) - harp

打击乐器 (dǎjí yuèqì) - percussion

 • 马林巴 (mǎ lín bā) - marimba
 • 木琴 (mù qín) - xylophone
 • 颤音琴 (chànyīn qín) - vibraphone
 • 钢琴 (gāng qín) - piano
 • 电子琴 (diànzi qín) - keyboard
 • 钹 (bó) - cymbals
 • 架子鼓 (jiàzi gǔ) - drum kit
 • 铃鼓 (líng gǔ) - tamborine
 • 三角形 (sān jiǎo xíng)  -triangle
 • 锣 (luó) - gong
 • 电吉他 (diàn jítā) - electric guitar

记谱法 (jì pǔ fǎ) - music notation

 • 歌曲 (gē qǔ) - song
 • 高音谱号 (gāoyīn pǔ hào) - treble cleff
 • 低音谱号 (dīyīn pǔ hào) - bass clef
 • 音符 (yīn fú) - note
 • 本位号 (běn wèi hào) - natural
 •  升号 (shēng hào) - sharp
 • 降号 (jiàng hào) - flat
 • 休止符 (xiū zhǐ fú) - rest
 • 节拍 (jié pāi) - beat
 • 旋律 (xuán lǜ) - melody

音乐风格 (yīnyuè fēnggé) - music styles

 • 流行音乐 (liúxíng yīnyuè) - pop
 • 说唱音乐 (shuōchàng yīnyuè) - rap
 • 爵士乐 (juéshì yuè) - jazz
 • 雷鬼音乐 (léi guǐ yīnyuè) - reggae
 • 蓝调音乐 (lándiào yīnyuè) - blues
 • 朋克音乐 (péngkè yīnyuè) - punk
 • 民间音乐 (mínjiān yīnyuè) - folk
 • 重金属音乐 (zhòngjīnshǔ yīnyuè) - heavy metal
 • 乡村音乐 (xiāngcūn yīnyuè) - country
 • 古典音乐 (gǔdiǎn yīnyuè) - classical

(please feel free to correct me if i made any mistakes!)