• bts: *changes haircolor*
  • army: oMG OMG OMG ok oK everyone prepare
  • army: EVERYONE GO GRAB A FIRST-AID-KIT AND SOME DARK SUNGLASSES WE'RE FIGHTING BACK THEY'RE NOT GOING TO KILL US THIS TIME
  • 1 comeback mv later:
  • newsreader: a disaster of greatest magnitude has killed more than 3,000,000 people
7

“I-It’s cuter than i thought.” - Miyuki Kazuya

Happy birthday to the precious fresh sunshine, Eijun! Please be well and be happy all the time <3 TY-sensei please don’t take away my sunshine’s happiness ever again

HEY ADDING ON TO THE TRANS MARCO THEORY THAT’S GOING AROUND

 YOU KNOW WHAT WOULD BE A CONVENIENT WAY TO TO TIE UP THE AWKWARD STAR/TOM THING THAT CAN’T REALLY GO ANYWHERE SINCE STAR’S NOT INTERESTED AND TOM’S NOT A CLEAR-CUT ANTAGONIST, AS WELL AS MARCO’S STRESS OVER THEIR LACK OF DIRECTION?

Marco Diaz

QUEEN OF HELL

Tôi thường nghĩ em thật phiền, nói rất nhiều, lại chẳng bao giờ chịu yên tĩnh một chỗ, luôn khiến cuộc sống của tôi xáo động lên.

Rồi em đi, không còn ai gây phiền cho tôi nữa.

Rồi, tôi chợt thấy, hóa ra ngoại trừ tiếng nói của em, thế gian này thanh âm vô cùng ít, hoặc có, cũng chỉ là tiếng ồn xa rất xa của bên ngoài.

Thế giới nhỏ của tôi khi không có em, hóa ra lại yên tĩnh đến ngột ngạt như vậy.

Tôi bảo em: “Tôi đã quen một mình như thế.”. Chỉ là, một mình thì sao quen được chứ?

Tôi nên quen với việc có em, thế nhưng vì chính tôi, em đã đi rồi..