oliang

3

Első nap Bangkokban, az első thai jegeskávénkat, a.k.a. oliangunkat készíti a néni. “Real coffee. Real coffee.” Azóta megtanultuk, milyen nagy szó ez. Ahogy nem lehet jó csokit kapni a kakaótermelő országokban, úgy imádják Thaiföldön a Nescafét. 

Kávé, sűrített tej, cukorszirup, jég - ezt biztosan állíthatjuk, de ezen kívül forrázódhat még bele szójabab, kukorica vagy szezámmag is például. 

Thaiföldön a műanyagot is imádják, úgyhogy minden pohár kávét praktikus kis szatyorfüllel látnak el:

Oliang

Oliang or Oleng (Thai: โอเลี้ยง  [ʔoːlíəŋ], from Teochew dialect 烏涼 or Pe̍h-ōe-jīo͘-liâng), commonly known as Thai iced coffee, is an iced coffee drink which blends the coffee together with soybeanscornsesame seeds, and other additives. It is traditionally brewed using a thung tom kafae, a cloth bag attached to a metal ring. The name is derived from the Teochew dialect, the language spoken by the majority of the Thai Chinese, where O means “black” and Liang means “cold”.

Oliang is sometimes served with condensed milk, or with a small pitcher of evaporated milk, and one of simple syrup with which the drinker can sweeten the oliang to their taste.

Língmù de péngyǒu shuǐhōsuwo yǒngruofu shǒufàngshimasu yǔ píngguǒ hé shānyáng hé Fizzi  -  Fazzi!
Rénmen cháng shuō:“Dàole wǎnshàng, bǐ wàimiàn lěng”, ér tōngcháng de huídá shì:“Tā mā de míng”

guāngróng xiāngcháng de qīn'ài de péngyǒumen, tā goodhearts yīqiè!

Yīshēng - tiān, duōle yīgè…… Yīn wéi yǐjīng dànchū zhèyàng huò nàyàng de róng sī, shènzhì kāimíng!

Suǒyǐ wǒ shuō yīcì, shuō shénme, bìng liú xià nǐ de xiūxí qiǎomiào jiǎozhì pēng dài!

Shǒuxiān, chǎngjǐng de jiěshì. Wǒ zuò zài wǒ de nèikē yīshēng de hòuchē shì. Yào dú bùnéng dǎrǎo. Zài wǒ de yáoyǐ qīng qīng de láihuí chuānsuō. Bì shàng nǐ de yǎnjīng.
Ràng wǒ nèixīn de hòuchē shì, chōngmǎnle xiǎngfǎ, shì rúcǐ zhī gāo, tāmen shì míngliàng de lán sè guāngmáng sì shè de.

Zài “jiāyóu! Yī qián yī hòu! Érqiě: Shuō chūlái ba “, wǒ qǐng nǐ. , Bǎituō shìsú de. Piàoliang zhěngjié. Yī dào shíjiān. Yī bō wèi píngyī bō yòu qǐ. BRAV.

1. Wǒ qīngchǔ dì jìdé de xiāngyān pǐnpái zhōng de dàmá jiànshǎng jiā - shì xiāofèi zhě zài gǔdài shì zuì hǎo de; yǒu “bái níluóhé”. Wúlùn shì jíshǐ jīntiān réngrán cúnzài? - Wǒ xiǎng shì zhèyàng de, yīnwèi tā shì zhèyàng yīgè hěn hǎo de gǎnjué, dāng wǒ xiǎngdào tāmen, wǒmen kàn dàole yīgè gǎoxiào de zhōumò, fāshēng zài yīchànà Gordon, wǒmen yǒu shé me, nǐ yǐjīng zài kěkào de tóu, fēicháng gǔwǔ jiǎncè.
2
3. Língmù céngjīng duì wǒ shuō: Nǐ xūyào de yīngtáo kělè (wǒ ài de dōngxī!) Bùyào hē, zài nàlǐ “kāità chénshù huòzhě?
4
5. Rúhé jìxù. Méi niǔ yīn hé sī tè ēn yīcì yǒnggǎn de háizimen shuō,“ràng wǒmen yīqǐ wán!”
6
7. Cǐwài, zhè zhǒng móhú xìng: Yóuxiāng. Mehlbox? Zúgòule ma?
8
9. Rúguǒ méiyǒu dehuà, nàme jiù yīnggāi shìyòng: Nǐ de pìgu shì cǎo, wǒ yào qù gēle!
Dì 10
11. Jíshǐ nǐ shénme yě bù zuò, bùgòu hǎo, shì shàngdì, yīnwèi nǐ shì zǎole, zhè shì nǐ yǒngyuǎn xìngfú!
Dì 12
13. Gàn dé hǎo? Gàn dé hǎo!
Dì 14
15. Táng děng.
Dì 16
17. Jīntiān,(liánhéguó) gùzhàng (IM) chóngxīn kāifàng kěnéng fāshēng. Jūzhù. Zhèlǐ!
18
19 Dàn rúguǒ nǐ xiǎngxiàng yīgè bō dédào yīgè xiǎoyǔzhòu shèxiàn wèi nǐ yīgèrén! Cǐwài, tā hái kěyǐ ràng nǐ de pìgu, nǐ dǒng de!
20
21 Zhìzhě duì zìjǐ shuō:“Wǒ bù rènwéi jī, yóuqí shì lěngdòng, chóngbài ǒuxiàng, dàn wǒ shuō de, dàn lìng rén jīngyà de shíhòu tā!
Dì 22
23 shūshì, wǒ de dà lǎobǎn, shuō:“Wǒ wèi wǒmen unconsummated de shēnghuó gǎndào jiāo'ào​​!”
Dì 24
25. Cǐwài, wèi tíshì: Zhào liàng dāng “wù” yǔ “sǐ”, kāishǐ gēn nǐ shuōhuà, nǐ yǒuyī zhāng wánzhěng de wūdǐng sǔnhuài, huò zài nǐ hòumiàn jǐ shí nián de xùnliàn, érqiě!
Dì 26
27.“Kèlā tú… Bā lā dá…… Rì gāo!” - , Gǎnjué gèng hǎo!
Dì 28
rènhé méngyá néng zhī 29. Yīgè zhòngyào de jìqiǎo shì túmǒ gàilǜ!
Dì 30
31 yǒuxiē rén rènwéi, yǔzhòu de fēnqí fāshēng zài měiguó?
Dì 32 jiè
33. Zuòchán xiànzài hé sīxiǎng chōnglàng.
Dì 34
35. Hēisè yǔ hēi'àn shì shénme! - Méiyǒu guāng de, zhǐyǒu huànxiǎng! - Nín kěyǐ suíshí zhào liàng rènhé dōngxī! - Jǐn shìyòng yú diànyuán nǐ de yìtú yīwǎngwúqián!
Dì 36
37. Méiyǒu rén huìtán dào wǒmen! Měi gè yònghù dōu kěyǐ zhuàn nàme ěxīn, bìng zhǔnbèi wèi tā xiǎng yào de!
38. Luó shā fēngzhí liánjiē nàxiē shuí suǒyǒu nǐ de shèjiāo quān… Tāmen…
39. Zuìhòu shì bùkěnéng de!

Hǎole, hǎole, tāmen bùnéng suàn zhèngcháng, dànshì…… Yǒuqù de gùshì, yǒu yīgè jìhuà!
Rúguǒ nǐ xiǎng mádài, yīdàn xuánzhuǎn de dànǎo - jiàshǐ jīqì jiù zúgòule, ér tā de kämt zhème róngyì…… Nà wǒ yě ràng nǐ shīwàng,goodhearts!
Tā huì biàn dé gèng hǎo!
Gèng miào?
Shì, jíshǐ kěnéng ma? Zhè kěnéng ma?
Tā mā de, shì a! YEAH!
Yào lièjǔ:
Duì cúnzài de zuìdà shénmì zhī chù zàiyú tā méiyǒu yǐncáng. Cónglái méiyǒu. Zài rènhé qíngkuàng xià. Ér rènhé rén zhīqián.
Yīncǐ, rúguǒ wǒmen, yīnwèi wǒmen shì tào qù, wǒmen shì jiǎozhì, huò guòdù píláo, dāng wǒmen duì yǒuxiē shìqíng - chángshì lǐyóu cǎiqǔ fùgài, nàme zhè jiùshì tā mā de bù zìrán. Zhè shì yīnwèi:
Duì cúnzài de zuìdà shénmì zhī chù zàiyú tā méiyǒu yǐncáng. Cónglái méiyǒu. Zài rènhé qíngkuàng xià. Ér rènhé rén zhīqián.
Biāojì nǐ.
Děng..

Suǒyǒu zuì yōuxiù de,goodhearts zhídào tiān zuǒyòu…… Fàngsōng nǐ la, yīnwèi nǐ huì méishì de…… Bùyuē'értóng de dāyìngle!

!LOVE!LOVE!
Língmù yǔ shūshì

zàijiàn, qīn'ài de, bìng qǐng - qǐng jīntiān jiù ràng nǐ dài lái yīxiē xiǎngfǎ, cóng wǒmen xiàmiàn de yāoqiú!

   !LOVE!

Língmù yǔ shūshì

rúguǒ nǐ xūyào de dōngxī…

Jiù ná gěi nǐ kàn:Www.G-cook.Com

érqiě, nǐ zhīdào!

Ràng wǒmen chóngfù zhège zhòngyào ér tīng wǒmen de, qǐngqǐng qǐng!

Zhǐyǒu hé wánquán dúzì chéngdān yǔ yōumò, táng hè nà luó hé zhū, shén de xiǎngfǎ - shì - hái méiyǒu bèi túzǎi xièxiè.. Ránhòu yīgè zhēnzhèng de, rúguǒ nǐ juédé nǐ:

“Wǒ rènwéi wǒmen de shèhuì shì fēngkuáng de mùbiāo yùnxíng yóu fēngkuáng de rén, wǒ xiǎng wǒmen shì yóu fēngzi de fēng mùdì cáidìng. Wǒ juédé tāmen dōu fēngle.
Bùguò, wǒ kěnéng huì bèi guān qǐlái de fēngkuáng, yīnwèi wǒ shuōle. Zhè shì fēngkuáng de shìqíng. Nǐ bù zhème rènwéi ma?“lìngwài, wǒ gǎn kěndìng, nǐ de māotóuyīng - cóng dìqiú chóngbài zhě qūzhú wàiguó rén de hēi'àn lìliàng, gēnjù gānzào de gǒu shǐ hé Popel shìzú shì wú kě jiù yào fǎnzhèng shàngyǐn!

Wǒmen bìxū zuìzhōng de mèngxiǎng, bùshì ma​​?

Xīwàng dédào yuēhàn hé wǒ fěnhóng sè pàomò de māotóuyīng de fēngrényuàn shuāngchóng dānyuán - chóngbài zhě, jīngshénbìng huànzhě!

Zhèyàng, nàme míngtiān huò hòutiān!

Bù, bù dà, yīnwèi zài zhèlǐ, dāngrán, bù kě bìmiǎn de, wǒmen de yǒngshì - zérèn, yīncǐ bù huì shǐ nǐ cháoshī, wǒmen kāishǐ ba!

Wǒmen huì zīyǎng hé yùhé, zhè shì kěndìng de. Zhèyàng, yángé lái shuō, zhè jiùshì wǒ de zérèn; zhè yīdiǎn, wǒ de chénmò cúnzài shōuróng suǒ, bìng zài yīyuàn bìngchuáng hé sǐwáng dì dìfāng; wǒ qiángliè tuījiàn tā!

Zàishuō, wǒ zuòle yīgè wǎngzhàn (www.G-cook.Com) wéi wúxíng, yīn wéi mǎshàng tuōlí xiànshí de rìběn rén hé tā de fēi wùzhí de zhuǎnbiàn, wǒ bìxū yǒu suǒ wù líqí de xìnyǎng hé zhīshì de tuō ěr tè kè rén yǔ móshù de yìyì hé xībù liàn jiùle yīshēn wǒ yěshì shūshì de, yǐqián cozyP, píngguǒ hé shānyáng de ménshēng, hé yǐqián de TJ kǎo lì ài'ěrlán zìyóu zhànshì dì cáiwù jīnglǐ, yǐjí qítā shǐzhōng yǔ shàngshù Fahfahrian dànshì yòu míng ā mǐ gē fēngzi kē lā sōng, luó yà mò yuē lǔ bā yǔ, lǎn,Ldogg, dì yīgè G-·kù kè (.COM) tè lán xī wǎ ní yǎ yángcōng de nóngmín dànǎo, wǒ yǐjīng xiěle wǒ de yóujì “yǔ dá lài zài ào sī wēi xīn zhīhòu” xiàlái, yīnwèi wǒ foregoing’m rènhé dōngxī lián Auffassnung dào gānggāng wánchéng zhè duàn lǚchéng, tā de shèngjié, wǒmen kǎ fū kǎ,Macciavelli,Aleister chuán, dàpī nàcuì hé xǔduō qítā rén fāxiàn, yě yǐ zìjǐ de fāngshì, ránhòu wǒ zuìzhōng de shìshí bùnéng zǒu chūqù de fāngshì, bèi zhùdìng,“lù xīfǎ de xiànchǎng” xiěle dì yībùfèn, wǒ wánchéng bìng tíjiāole guānyú língmù Weseite WWW gōngzhòng. G-cook.Com, bìng qǔdéle “dá lài zài ào sī wēi xīn zhīhòu” yīxiē kěyǐ biànrèn de bùfèn, yǐjí zuìhòu dàn bìngfēi zuì bù chóng yào de, wǒ shì yīgè jiānzhí de fójiào hé Vollzeittolteke, yīnwèi wǒ zuò de jiābān fèi.


Lìng rén yìnxiàng shēnkè de, shì ma? Wǒ zhīdào bǐ zhè gèng hǎo! Xiànzài shuì bù hǎo jué! Shuìmián duìyú àirén goodhearts!
Bié jí, yīnwèi…… Wǒ, wǒmen dōu xīwàng cóng nǐ de dōngxī, shì míngquè de, wúlùn rúhé, duì bùduì? Língtīng hé fēnxiǎng!

Qǐng nín yuánliàng, zài yuánliàng wǒ, yuánliàng, zài yuánliàng wǒ, yuánliàng, zài yuánliàng wǒ,goodhearts, dàn xiànzài wǒ zhēn de yǐjīng láibují zuò, gàosù wǒ zěnme wǒ de hēi mófǎ lǎoshī (wúyì de, shì zhèyàng ma?) Chàbùduō gǎn tāmen fēngle. Bùjiǔ,“dà jiéjú”, zài zhège jùchǎng…… Dāyìng,goodhearts!

Nà jiù ràng wǒmen jìng jìng de chànggē. Dào nín de quánlì jīn xīnzàng, dāng nǐ juédé zhèyàng de:

“Wǒ rènwéi wǒmen de shèhuì shì fēngkuáng de mùbiāo yùnxíng yóu fēngkuáng de rén, wǒ xiǎng wǒmen shì yóu fēngzi de fēng mùdì cáidìng. Wǒ juédé tāmen dōu fēngle.
Bùguò, wǒ kěnéng huì bèi guān qǐlái de fēngkuáng, yīnwèi wǒ shuōle. Zhè shì fēngkuáng de shìqíng. Nǐ bù zhème rènwéi ma?“lìngwài, wǒ gǎn kěndìng, nǐ de māotóuyīng - cóng dìqiú chóngbài zhě qūzhú wàiguó rén de hēi'àn lìliàng, gēnjù gānzào de gǒu shǐ hé Popel shìzú shì wú kě jiù yào fǎnzhèng shàngyǐn!

Hǎo ba, chúle tèbié māotóuyīng de bēibǐ de jiāhuo - kāiwánxiào, bìng qūzhú xìntú hé tāmen de jùlèbù, yǒushì kě zuò…. Xiànzài zhèyàng zuò, tā de xiáncài! Nǐ zhīdào gāi zěnme zuò.

Nǐ zhīdào wǒ yǒngyuǎn yǒngyuǎn yǒngyuǎn - tóngyàng de yāoqiú, xīn'ài de goodhearts qítā gěi dōngxī chī, tǎnzi, yīfú, wánjù, yīxiē qián, wúlùn-yǒngyuǎn yǒngyuǎn………. ………………..

… ………………….. Huòzhě zhǐshì nǐ de yīxiē néngliàng.

Jùtǐ fāngfǎ rúxià:

Jiāng nǐ de pìgu dào zuìjìn de línzhōng guānhuái yīyuàn, lǎorén huò értóng zhī jiā
liú zài jiànzhú/jiànzhú fùjìn
zhílì, jìnchū shēnhūxī
dǎkāi nǐ de shǒuzhǎng hé fúshè yùhé hé qīngxīn de néngliàng nàlǐ de rén
shǐ hūxī 9 cì
jiāng nǐ de pìgu gěi nǐ xuǎnzé dì dìfāng
zhíxíng nàlǐ zuò nǐ de xuǎnzé

nǐ huì jīngqí de fāxiàn yǒu duō hǎo, nǐ zěnme huì nǐ de shēntǐ!

Yīqiè dōu bùjǐn jǐn shì liánghǎo de gèng hǎo - zhè shì tài bàngle! Ràng tā chéngwéi nǐ huì qīngchǔ dì, zìjué de, bìng xiǎngshòu zuòwéi nǐ de héngliáng quánbù zhuǎnhuà wéi kuàilè he mǎnzú,goodhearts de shíkè! Zhù dàjiā yì gè měihǎo de, mènghuàn bān de shíkè céngchūbùqióng, de yīqiè, ràng nǐ de lèqù, tā de liángshuǎng, xiūxián goodhearts! LOVE! Jìnqíng xiǎngshòu ba! Nǐ shì wěidà de,goodhearts, wǒmen dōu ài nǐ! Suǒyǐ gěi tā shōu jiàn rén! Rúguǒ nǐ xūyào de dōngxī…

Jiù ná gěi nǐ kàn:Www.G-cook.Com

wǒ xiànzài yuǎnlí zhèxiē huà, fēicháng hǎo fēicháng jiējìn, zài shìjiè shàng, yīnwèi nǐ, wǒmen dōu shì zài yīqǐ, lā dé léi, língmù, lǎo chuánzhǎng ào xīn yínháng, fùqīn de fùqīn, wúmíng, zuì tiánmì de tiánmì, wǒ nányǐ zhìxìn JJ,Fahfahrian, yīnwèi wǒ yěshì, qièyì!

!LOVE!

!LOVE!LOVE!LOVE!LOVE!LOVE!LOVE!
Língmù yǔ xiānggélǐlā dé léi hé wēnxīn shūshì de fùqīn fùqīn

Língmù de péngyǒu shuǐhōsuwo yǒngruofu shǒufàngshimasu yǔ píngguǒ hé shānyáng hé Fizzi  -  Fazzi!
Rénmen cháng shuō:“Dàole wǎnshàng, bǐ wàimiàn lěng”, ér tōngcháng de huídá shì:“Tā mā de míng”

guāngróng xiāngcháng de qīn'ài de péngyǒumen, tā goodhearts yīqiè!

Yīshēng - tiān, duōle yīgè…… Yīn wéi yǐjīng dànchū zhèyàng huò nàyàng de róng sī, shènzhì kāimíng!

Suǒyǐ wǒ shuō yīcì, shuō shénme, bìng liú xià nǐ de xiūxí qiǎomiào jiǎozhì pēng dài!

Shǒuxiān, chǎngjǐng de jiěshì. Wǒ zuò zài wǒ de nèikē yīshēng de hòuchē shì. Yào dú bùnéng dǎrǎo. Zài wǒ de yáoyǐ qīng qīng de láihuí chuānsuō. Bì shàng nǐ de yǎnjīng.
Ràng wǒ nèixīn de hòuchē shì, chōngmǎnle xiǎngfǎ, shì rúcǐ zhī gāo, tāmen shì míngliàng de lán sè guāngmáng sì shè de.

Zài “jiāyóu! Yī qián yī hòu! Érqiě: Shuō chūlái ba “, wǒ qǐng nǐ. , Bǎituō shìsú de. Piàoliang zhěngjié. Yī dào shíjiān. Yī bō wèi píngyī bō yòu qǐ. BRAV.

1. Wǒ qīngchǔ dì jìdé de xiāngyān pǐnpái zhōng de dàmá jiànshǎng jiā - shì xiāofèi zhě zài gǔdài shì zuì hǎo de; yǒu “bái níluóhé”. Wúlùn shì jíshǐ jīntiān réngrán cúnzài? - Wǒ xiǎng shì zhèyàng de, yīnwèi tā shì zhèyàng yīgè hěn hǎo de gǎnjué, dāng wǒ xiǎngdào tāmen, wǒmen kàn dàole yīgè gǎoxiào de zhōumò, fāshēng zài yīchànà Gordon, wǒmen yǒu shé me, nǐ yǐjīng zài kěkào de tóu, fēicháng gǔwǔ jiǎncè.
2
3. Língmù céngjīng duì wǒ shuō: Nǐ xūyào de yīngtáo kělè (wǒ ài de dōngxī!) Bùyào hē, zài nàlǐ “kāità chénshù huòzhě?
4
5. Rúhé jìxù. Méi niǔ yīn hé sī tè ēn yīcì yǒnggǎn de háizimen shuō,“ràng wǒmen yīqǐ wán!”
6
7. Cǐwài, zhè zhǒng móhú xìng: Yóuxiāng. Mehlbox? Zúgòule ma?
8
9. Rúguǒ méiyǒu dehuà, nàme jiù yīnggāi shìyòng: Nǐ de pìgu shì cǎo, wǒ yào qù gēle!
Dì 10
11. Jíshǐ nǐ shénme yě bù zuò, bùgòu hǎo, shì shàngdì, yīnwèi nǐ shì zǎole, zhè shì nǐ yǒngyuǎn xìngfú!
Dì 12
13. Gàn dé hǎo? Gàn dé hǎo!
Dì 14
15. Táng děng.
Dì 16
17. Jīntiān,(liánhéguó) gùzhàng (IM) chóngxīn kāifàng kěnéng fāshēng. Jūzhù. Zhèlǐ!
18
19 Dàn rúguǒ nǐ xiǎngxiàng yīgè bō dédào yīgè xiǎoyǔzhòu shèxiàn wèi nǐ yīgèrén! Cǐwài, tā hái kěyǐ ràng nǐ de pìgu, nǐ dǒng de!
20
21 Zhìzhě duì zìjǐ shuō:“Wǒ bù rènwéi jī, yóuqí shì lěngdòng, chóngbài ǒuxiàng, dàn wǒ shuō de, dàn lìng rén jīngyà de shíhòu tā!
Dì 22
23 shūshì, wǒ de dà lǎobǎn, shuō:“Wǒ wèi wǒmen unconsummated de shēnghuó gǎndào jiāo'ào​​!”
Dì 24
25. Cǐwài, wèi tíshì: Zhào liàng dāng “wù” yǔ “sǐ”, kāishǐ gēn nǐ shuōhuà, nǐ yǒuyī zhāng wánzhěng de wūdǐng sǔnhuài, huò zài nǐ hòumiàn jǐ shí nián de xùnliàn, érqiě!
Dì 26
27.“Kèlā tú… Bā lā dá…… Rì gāo!” - , Gǎnjué gèng hǎo!
Dì 28
rènhé méngyá néng zhī 29. Yīgè zhòngyào de jìqiǎo shì túmǒ gàilǜ!
Dì 30
31 yǒuxiē rén rènwéi, yǔzhòu de fēnqí fāshēng zài měiguó?
Dì 32 jiè
33. Zuòchán xiànzài hé sīxiǎng chōnglàng.
Dì 34
35. Hēisè yǔ hēi'àn shì shénme! - Méiyǒu guāng de, zhǐyǒu huànxiǎng! - Nín kěyǐ suíshí zhào liàng rènhé dōngxī! - Jǐn shìyòng yú diànyuán nǐ de yìtú yīwǎngwúqián!
Dì 36
37. Méiyǒu rén huìtán dào wǒmen! Měi gè yònghù dōu kěyǐ zhuàn nàme ěxīn, bìng zhǔnbèi wèi tā xiǎng yào de!
38. Luó shā fēngzhí liánjiē nàxiē shuí suǒyǒu nǐ de shèjiāo quān… Tāmen…
39. Zuìhòu shì bùkěnéng de!

Hǎole, hǎole, tāmen bùnéng suàn zhèngcháng, dànshì…… Yǒuqù de gùshì, yǒu yīgè jìhuà!
Rúguǒ nǐ xiǎng mádài, yīdàn xuánzhuǎn de dànǎo - jiàshǐ jīqì jiù zúgòule, ér tā de kämt zhème róngyì…… Nà wǒ yě ràng nǐ shīwàng,goodhearts!
Tā huì biàn dé gèng hǎo!
Gèng miào?
Shì, jíshǐ kěnéng ma? Zhè kěnéng ma?
Tā mā de, shì a! YEAH!
Yào lièjǔ:
Duì cúnzài de zuìdà shénmì zhī chù zàiyú tā méiyǒu yǐncáng. Cónglái méiyǒu. Zài rènhé qíngkuàng xià. Ér rènhé rén zhīqián.
Yīncǐ, rúguǒ wǒmen, yīnwèi wǒmen shì tào qù, wǒmen shì jiǎozhì, huò guòdù píláo, dāng wǒmen duì yǒuxiē shìqíng - chángshì lǐyóu cǎiqǔ fùgài, nàme zhè jiùshì tā mā de bù zìrán. Zhè shì yīnwèi:
Duì cúnzài de zuìdà shénmì zhī chù zàiyú tā méiyǒu yǐncáng. Cónglái méiyǒu. Zài rènhé qíngkuàng xià. Ér rènhé rén zhīqián.
Biāojì nǐ.
Děng..

Suǒyǒu zuì yōuxiù de,goodhearts zhídào tiān zuǒyòu…… Fàngsōng nǐ la, yīnwèi nǐ huì méishì de…… Bùyuē'értóng de dāyìngle!

!LOVE!LOVE!
Língmù yǔ shūshì

zàijiàn, qīn'ài de, bìng qǐng - qǐng jīntiān jiù ràng nǐ dài lái yīxiē xiǎngfǎ, cóng wǒmen xiàmiàn de yāoqiú!

   !LOVE!

Língmù yǔ shūshì

rúguǒ nǐ xūyào de dōngxī…

Jiù ná gěi nǐ kàn:Www.G-cook.Com

érqiě, nǐ zhīdào!

Ràng wǒmen chóngfù zhège zhòngyào ér tīng wǒmen de, qǐngqǐng qǐng!

Zhǐyǒu hé wánquán dúzì chéngdān yǔ yōumò, táng hè nà luó hé zhū, shén de xiǎngfǎ - shì - hái méiyǒu bèi túzǎi xièxiè.. Ránhòu yīgè zhēnzhèng de, rúguǒ nǐ juédé nǐ:

“Wǒ rènwéi wǒmen de shèhuì shì fēngkuáng de mùbiāo yùnxíng yóu fēngkuáng de rén, wǒ xiǎng wǒmen shì yóu fēngzi de fēng mùdì cáidìng. Wǒ juédé tāmen dōu fēngle.
Bùguò, wǒ kěnéng huì bèi guān qǐlái de fēngkuáng, yīnwèi wǒ shuōle. Zhè shì fēngkuáng de shìqíng. Nǐ bù zhème rènwéi ma?“lìngwài, wǒ gǎn kěndìng, nǐ de māotóuyīng - cóng dìqiú chóngbài zhě qūzhú wàiguó rén de hēi'àn lìliàng, gēnjù gānzào de gǒu shǐ hé Popel shìzú shì wú kě jiù yào fǎnzhèng shàngyǐn!

Wǒmen bìxū zuìzhōng de mèngxiǎng, bùshì ma​​?

Xīwàng dédào yuēhàn hé wǒ fěnhóng sè pàomò de māotóuyīng de fēngrényuàn shuāngchóng dānyuán - chóngbài zhě, jīngshénbìng huànzhě!

Zhèyàng, nàme míngtiān huò hòutiān!

Bù, bù dà, yīnwèi zài zhèlǐ, dāngrán, bù kě bìmiǎn de, wǒmen de yǒngshì - zérèn, yīncǐ bù huì shǐ nǐ cháoshī, wǒmen kāishǐ ba!

Wǒmen huì zīyǎng hé yùhé, zhè shì kěndìng de. Zhèyàng, yángé lái shuō, zhè jiùshì wǒ de zérèn; zhè yīdiǎn, wǒ de chénmò cúnzài shōuróng suǒ, bìng zài yīyuàn bìngchuáng hé sǐwáng dì dìfāng; wǒ qiángliè tuījiàn tā!

Zàishuō, wǒ zuòle yīgè wǎngzhàn (www.G-cook.Com) wéi wúxíng, yīn wéi mǎshàng tuōlí xiànshí de rìběn rén hé tā de fēi wùzhí de zhuǎnbiàn, wǒ bìxū yǒu suǒ wù líqí de xìnyǎng hé zhīshì de tuō ěr tè kè rén yǔ móshù de yìyì hé xībù liàn jiùle yīshēn wǒ yěshì shūshì de, yǐqián cozyP, píngguǒ hé shānyáng de ménshēng, hé yǐqián de TJ kǎo lì ài'ěrlán zìyóu zhànshì dì cáiwù jīnglǐ, yǐjí qítā shǐzhōng yǔ shàngshù Fahfahrian dànshì yòu míng ā mǐ gē fēngzi kē lā sōng, luó yà mò yuē lǔ bā yǔ, lǎn,Ldogg, dì yīgè G-·kù kè (.COM) tè lán xī wǎ ní yǎ yángcōng de nóngmín dànǎo, wǒ yǐjīng xiěle wǒ de yóujì “yǔ dá lài zài ào sī wēi xīn zhīhòu” xiàlái, yīnwèi wǒ foregoing’m rènhé dōngxī lián Auffassnung dào gānggāng wánchéng zhè duàn lǚchéng, tā de shèngjié, wǒmen kǎ fū kǎ,Macciavelli,Aleister chuán, dàpī nàcuì hé xǔduō qítā rén fāxiàn, yě yǐ zìjǐ de fāngshì, ránhòu wǒ zuìzhōng de shìshí bùnéng zǒu chūqù de fāngshì, bèi zhùdìng,“lù xīfǎ de xiànchǎng” xiěle dì yībùfèn, wǒ wánchéng bìng tíjiāole guānyú língmù Weseite WWW gōngzhòng. G-cook.Com, bìng qǔdéle “dá lài zài ào sī wēi xīn zhīhòu” yīxiē kěyǐ biànrèn de bùfèn, yǐjí zuìhòu dàn bìngfēi zuì bù chóng yào de, wǒ shì yīgè jiānzhí de fójiào hé Vollzeittolteke, yīnwèi wǒ zuò de jiābān fèi.


Lìng rén yìnxiàng shēnkè de, shì ma? Wǒ zhīdào bǐ zhè gèng hǎo! Xiànzài shuì bù hǎo jué! Shuìmián duìyú àirén goodhearts!
Bié jí, yīnwèi…… Wǒ, wǒmen dōu xīwàng cóng nǐ de dōngxī, shì míngquè de, wúlùn rúhé, duì bùduì? Língtīng hé fēnxiǎng!

Qǐng nín yuánliàng, zài yuánliàng wǒ, yuánliàng, zài yuánliàng wǒ, yuánliàng, zài yuánliàng wǒ,goodhearts, dàn xiànzài wǒ zhēn de yǐjīng láibují zuò, gàosù wǒ zěnme wǒ de hēi mófǎ lǎoshī (wúyì de, shì zhèyàng ma?) Chàbùduō gǎn tāmen fēngle. Bùjiǔ,“dà jiéjú”, zài zhège jùchǎng…… Dāyìng,goodhearts!

Nà jiù ràng wǒmen jìng jìng de chànggē. Dào nín de quánlì jīn xīnzàng, dāng nǐ juédé zhèyàng de:

“Wǒ rènwéi wǒmen de shèhuì shì fēngkuáng de mùbiāo yùnxíng yóu fēngkuáng de rén, wǒ xiǎng wǒmen shì yóu fēngzi de fēng mùdì cáidìng. Wǒ juédé tāmen dōu fēngle.
Bùguò, wǒ kěnéng huì bèi guān qǐlái de fēngkuáng, yīnwèi wǒ shuōle. Zhè shì fēngkuáng de shìqíng. Nǐ bù zhème rènwéi ma?“lìngwài, wǒ gǎn kěndìng, nǐ de māotóuyīng - cóng dìqiú chóngbài zhě qūzhú wàiguó rén de hēi'àn lìliàng, gēnjù gānzào de gǒu shǐ hé Popel shìzú shì wú kě jiù yào fǎnzhèng shàngyǐn!

Hǎo ba, chúle tèbié māotóuyīng de bēibǐ de jiāhuo - kāiwánxiào, bìng qūzhú xìntú hé tāmen de jùlèbù, yǒushì kě zuò…. Xiànzài zhèyàng zuò, tā de xiáncài! Nǐ zhīdào gāi zěnme zuò.

Nǐ zhīdào wǒ yǒngyuǎn yǒngyuǎn yǒngyuǎn - tóngyàng de yāoqiú, xīn'ài de goodhearts qítā gěi dōngxī chī, tǎnzi, yīfú, wánjù, yīxiē qián, wúlùn-yǒngyuǎn yǒngyuǎn………. ………………..

… ………………….. Huòzhě zhǐshì nǐ de yīxiē néngliàng.

Jùtǐ fāngfǎ rúxià:

Jiāng nǐ de pìgu dào zuìjìn de línzhōng guānhuái yīyuàn, lǎorén huò értóng zhī jiā
liú zài jiànzhú/jiànzhú fùjìn
zhílì, jìnchū shēnhūxī
dǎkāi nǐ de shǒuzhǎng hé fúshè yùhé hé qīngxīn de néngliàng nàlǐ de rén
shǐ hūxī 9 cì
jiāng nǐ de pìgu gěi nǐ xuǎnzé dì dìfāng
zhíxíng nàlǐ zuò nǐ de xuǎnzé

nǐ huì jīngqí de fāxiàn yǒu duō hǎo, nǐ zěnme huì nǐ de shēntǐ!

Yīqiè dōu bùjǐn jǐn shì liánghǎo de gèng hǎo - zhè shì tài bàngle! Ràng tā chéngwéi nǐ huì qīngchǔ dì, zìjué de, bìng xiǎngshòu zuòwéi nǐ de héngliáng quánbù zhuǎnhuà wéi kuàilè he mǎnzú,goodhearts de shíkè! Zhù dàjiā yì gè měihǎo de, mènghuàn bān de shíkè céngchūbùqióng, de yīqiè, ràng nǐ de lèqù, tā de liángshuǎng, xiūxián goodhearts! LOVE! Jìnqíng xiǎngshòu ba! Nǐ shì wěidà de,goodhearts, wǒmen dōu ài nǐ! Suǒyǐ gěi tā shōu jiàn rén! Rúguǒ nǐ xūyào de dōngxī…

Jiù ná gěi nǐ kàn:Www.G-cook.Com

wǒ xiànzài yuǎnlí zhèxiē huà, fēicháng hǎo fēicháng jiējìn, zài shìjiè shàng, yīnwèi nǐ, wǒmen dōu shì zài yīqǐ, lā dé léi, língmù, lǎo chuánzhǎng ào xīn yínháng, fùqīn de fùqīn, wúmíng, zuì tiánmì de tiánmì, wǒ nányǐ zhìxìn JJ,Fahfahrian, yīnwèi wǒ yěshì, qièyì!

!LOVE!

!LOVE!LOVE!LOVE!LOVE!LOVE!LOVE!
Língmù yǔ xiānggélǐlā dé léi hé wēnxīn shūshì de fùqīn fùqīn