o-h

Dear My Single Friends,

A lot of you feel sad because you’re alone right now - you don’t have a partner and feel like you’re not getting any younger.  I wish you would realize that the most important relationship you can have is the one with yourself.  I’ve had a lot of unhealthy relationships in my past, and I’m very happily single these days – so much more happy, calm, and relaxed than I ever was in any relationship or hook up / dating experience when my fight/flight switch was always turned on.  It can be easy to jump into the first thing that comes along that has an interest in you, but it doesn’t mean it’s right for you.  There’s also a lot of factors to keep in mind… I understand the whole body positive movement and being able to do what you want with your body, but I seriously wish there was a ‘get to know a person first - really well’ movement or ‘don’t keep dating Assholes’ movement because I think that could make a huge difference in your decision to be friends with someone (before trying to date them or hook up with them), and although it sounds like it should be common sense, it’s absolutely not.  I have met a significant amount of people who lie, and some of those lies have been things I think I could have figured out if I just gave the 'getting to know the person’ part a bit more time, and trusted my intuition that the person had bad vibes, and that scenario could have been avoided altogether.  Instead of just teaching sex-ed in schools, how about we teach people not to keep dating a cheater because they deserve better than that?  How about we teach people to be careful for serial daters who can’t be by themselves and are just filling some gap?  How about we teach how to identify and leave a bad dating situation, like one with abuse?  How about we teach people how to identify manipulation from the get go?  Not only is teaching us from youth important, but how about someone teach parents not to place so much pressure on kids to get married?  We have a hard enough time getting through college and finding a job these days.

Before I totally get off point, though… the main focus: can we just start rooting for us?  Why the need to always feel validated?  I love who I am alone, and I love my platonic friendships.  I love the activities I do - even when I put myself out there and try something new to see if it’s for me or not.  I am enough.  It is enough.  Maybe someday it would be nice to bump into someone and have something happen, but no matter my age, I’m not going to rush through things just to be another societal norm, I’m going to take my time, I’m going to enjoy who I am, do some things out in the world, and know in my heart and soul that no one else can complete me because I am already living, I’m already complete, I don’t fear being alone with myself, and there is no reason to be sad because you’re alone… No one can talk me down from the healthy relationship it took so long to cultivate with myself.  I only ask that you consider this as an alternative to always feeling sad for yourself and alone, I mean, I’m here for you, too - do you not appreciate my devoted friendship?

-A Friend

I LOVE ATSUSHI AND JUNICHIROU

(Warning: spoilers from chapters 33 and 39)

OKAY SO THIS SCENE RIGHT HERE IS JUST SO FUCKIN ADORABLE??? LIKE LOOK AT THESE TWO NERDS, THEY’RE SO????

AND JUST LOOK AT HOW JUNICHIROU JUST SITS BESIDE HIM AND TRIES TO HELP HIM TO CALM DOWN

AND JUST HOW CALM??? JUNICHIROU IS??? TALKING TO HIM AND SHIT HONESTLY THESE TWO ARE MOST PROBABLY MY FAVOURITE FRIENDSHIP??? I JUST LEGIT LOVE THEIR RELATIONSHIP AND PLATONIC CHEMISTRY BETWEEN THEM?????

SOMEONE PLS PROTECT THEM BEFORE THEY HURT THEMSELVES

Ŝ̃͛̌̋̊͏̨̭̳̙̟͉͖͠ ͔̘̰̘ͭ̎Ṳ̶̸̢̪̤̦͚͕̏̄͂̋̉ ̴̡̟͎ͮ́ͫ̚͡M̝͂ͥͯ͆̅̇ͤͯͅ ͫͦ̂͏̤̤̻͓̠̥M̡͇̰̪͈̺̜͛ͪ̌̄ ̴̧̼̼̠͎̖͎͉̔ͥ͊ͪ͘Ȏ͎̜̩̝̤ͨͣ̽̀͢͡ ̛̱̙͍͖̹̟͙̂ͯ͗ͮ̓̈̽̀̆N͚̺̳̩̤̱̩̔̍͛̒̎́ͧ̚ ̵̩͎̩̼̭͔̝͓̺ͩͯͩͫͯ ̸̰̳̩̆̏̑ͪ̾͘͝T̡̩̮̯̏ͮ̈ͣͥͅͅ ̧̤̤̎̄͋Ȟ̷̨̠͙̝͇ͦ̓̉ͬ͛̒͌ͪ͢ ̔̋̊̑͑͐̓͏̴̣͚̱̹͙͖̝̹Ě҉̛̖̩͕͍͔̹͘ ̴̢̛̝͍̘̻͕̫̹̉ͥ ̵̫̘̹̱̲̮͖̟͆̽̕ͅO̹̤͚̱̎̀͜͡ ̧̨̛̙͈͖̦̜̯͔̝̀ͥ̽R̛̝̯̞ͪ̿͞ ̯̰͚̪̣̰̩̂̋ͫ́̊̚͡A̴͎̲͓͎̭̙̪̙ͤ̐͞ ̸̿̉͆̇ͪ͗͏͚̼̺̗N͈̖̳͔̄ͥ̑̏́̾͗̀̍́ ͕͎̖̗̬̠̻̝̻̃̾̽ͭ͑G̨͉ͪ̏́͞ ̢̮̥̼̱͚̊͂͑͛ͪ̕͜E̵͚̳̮͓̿ͧ̾͞͞

Ŝ̃͛̌̋̊͏̨̭̳̙̟͉͖͠ ͔̘̰̘ͭ̎Ṳ̶̸̢̪̤̦͚͕̏̄͂̋̉ ̴̡̟͎ͮ́ͫ̚͡M̝͂ͥͯ͆̅̇ͤͯͅ ͫͦ̂͏̤̤̻͓̠̥M̡͇̰̪͈̺̜͛ͪ̌̄ ̴̧̼̼̠͎̖͎͉̔ͥ͊ͪ͘Ȏ͎̜̩̝̤ͨͣ̽̀͢͡ ̛̱̙͍͖̹̟͙̂ͯ͗ͮ̓̈̽̀̆N͚̺̳̩̤̱̩̔̍͛̒̎́ͧ̚ ̵̩͎̩̼̭͔̝͓̺ͩͯͩͫͯ ̸̰̳̩̆̏̑ͪ̾͘͝T̡̩̮̯̏ͮ̈ͣͥͅͅ ̧̤̤̎̄͋Ȟ̷̨̠͙̝͇ͦ̓̉ͬ͛̒͌ͪ͢ ̔̋̊̑͑͐̓͏̴̣͚̱̹͙͖̝̹Ě҉̛̖̩͕͍͔̹͘ ̴̢̛̝͍̘̻͕̫̹̉ͥ ̵̫̘̹̱̲̮͖̟͆̽̕ͅO̹̤͚̱̎̀͜͡ ̧̨̛̙͈͖̦̜̯͔̝̀ͥ̽R̛̝̯̞ͪ̿͞ ̯̰͚̪̣̰̩̂̋ͫ́̊̚͡A̴͎̲͓͎̭̙̪̙ͤ̐͞ ̸̿̉͆̇ͪ͗͏͚̼̺̗N͈̖̳͔̄ͥ̑̏́̾͗̀̍́ ͕͎̖̗̬̠̻̝̻̃̾̽ͭ͑G̨͉ͪ̏́͞ ̢̮̥̼̱͚̊͂͑͛ͪ̕͜E̵͚̳̮͓̿ͧ̾͞͞