ny je

Od­szedłeś. Masz ko­goś no­wego do kocha­nia, ko­goś właściw­sze­go, ko­goś lep­sze­go. Niech tak po­zos­ta­nie. Nie cze­kam na Twój powrót, bo naj­praw­do­podob­niej ten nig­dy nie nastąpi. Naj­praw­do­podob­niej - bo życie ma na­turę żar­towni­sia i lu­buje się w zas­ka­kiwa­niu. Sko­ro więc nie wiem czy ra­no na­dal będę pośród żywych, jak mogę zakładać, że za rok, dwa, pięć, bo­gat­si o no­we doświad­cze­nia, sa­mot­ni od­kryw­cy sma­ku ust wielu, nie sta­niemy po­now­nie na swo­jej drodze? Może weźmiesz mnie wte­dy za rękę i po­masze­ruje­my ra­zem ku sta­rości, ku wie­czności? „Niez­ba­dane są wy­roki Boże.” Dla­tego wspólnie ze swoim zra­nionym ser­cem mówię Ci te­raz: Bądź szczęśli­wy. I nie mar­tw się, mo­je ra­ny za­goją się nieba­wem, ból odej­dzie w za­pom­nienie. A Ty bądź szczęśli­wy, naj­szczęśliw­szy. Te­go chcę, o to tyl­ko dziś proszę.
—  😇🔫
Zmęczo­ny wędrówką, sa­mot­nie jak jaskółka w deszczu. Zmęczo­ny tym, że nig­dy nie miałem przy­jaciela, żeby po­wie­dział mi skąd, gdzie i dlacze­go idziemy. Głównie zmęczo­ny tym, ja­cy ludzie są dla siebie. Zmęczo­ny jes­tem bólem na świecie, który czuję i słyszę… Codzien­nie… Za dużo te­go. To tak jak­bym miał w głowie ka­wałki szkła. Przez cały czas.

,,Każdy po­winien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak dziel­ny, cza­sami czu­je się bar­dzo samotny. “

I trze­ba być wiel­kim przy­jacielem i moc­nym przy­jacielem, żeby przyjść i prze­sie­dzieć z kimś całe po­połud­nie tyl­ko po to, żeby nie czuł się sa­mot­ny. Odłożyć swo­je ważne spra­wy i całe po­połud­nie poświęcić na trzy­manie ko­goś za rękę.
—  Anna Frankowska

Uutisis sanottii jotai siit et suomalaiset peruskoulut ei oo enää oppilaiden kannalt tasa-arvosii ja pysyny mukana kehitykses ja aattelin, et jes, ny oikeesti puhutaa siit et kaikki ei oo cisheteroit ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt pitää ottaa iha oikeesti huomioo opetukses ja esim. liikkatunneil mis o tyttöpoikalajittelu, mut siin puhuttiiki vaa siit mite syrjäseuduilt hävii kaikki koulut ja sillee.

Jeżeli coś do­tyka cię, znaczy: do­tyczy cię. Jeżeli­by nie do­tyczyło cię - nie do­tykałoby cię, nie zrażało, nie ob­rażało, nie drażniło, nie kuło, nie ra­niło. Jeżeli bro­nisz się, znaczy: czu­jesz się ata­kowa­ny. Jeżeli czu­jesz się ata­kowa­ny, znaczy: jes­teś cel­nie tra­fiony. Miej to na uwadze.
—  Edward Stachura

Każdy po­winien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak dziel­ny, cza­sami czu­je się bar­dzo samotny. 

Ko­bieta nie cze­ka na kwiaty, czy cze­kolad­ki. Ona cze­ka na spoj­rze­nie mężczyz­ny, je­go zain­te­reso­wanie. Bar­dziej od pre­zentów prag­nie poczuć siłę męskiego ramienia.