nitychoruk

– .- –. -….. -.–   .– -.– -.-. …. — -.. –.. .-.-   .-..- .- -.. -. .. . –..–   .- .-.. .   –. .. .-.. — - -.– -. .-   .— . … -   —   -.- .- -. -   -.. ..- .–. -.–   .-. — –.. -… .. -.-.. … 

 –.. .-   - .– .- .-. -.. .   - —   .— . … -   -. .….. - . - -.– 

.–. …   –. .-..- ..- .–. ..   –. .-..- ..- .–. — .-.. 

— … - .- - -. .. –   .-. .- –.. . –   -.-. …. — -.. –.. .. .-..- —   — —… 

 .- .-. – .. .-   -….-   -.- — -. -.-…-. -   .-. .- -.. .. —   -. .-. -..   -….-   –. -.. –.. .. .   .— .-   - .- –   -… ..-.. -.. –.. .….. –..   - -.–   -….   — ..-.   .—- ..— 

- -.– –   .-. .- –.. . –   -… ..-.. -.. –.. .. .   - — —… 

 …. - - .–. —… -..-. -..-. .– .– .– .-.-.- - . -.- … - — .– — .-.-.- .–. .-.. -..-. .–. .. — … . -. -.- .- –..– .- .-. – .. .- –..– -.- .- - . -.. .-. .- .-.-.- …. - – .-..  

nocne telefony - dryn dryn - nocne sygnały 

..- …-… – .. . -.-. …. -. .. .—   … .. ..-..   – .- .-..- .- –..–   .– … –.. -.– … - -.- —   –. .-. .- 

 .— . …-… .-.. ..   -.- - — …-…   .— . … -   –.. .-..- -.– –   -.-. –.. .-..- — .– .. . -.- .. . –   - —   -. .. .   - -.–   .-   .— .-