ngli

To heart,

Đừng nhảy linh tinh nữa nhé, ok? Cái tao cần là một trái tim không khuyết tật và không đập quá số giây quy định. Tao và mày còn phải gắn bó lâu dài nên tốt nhất cả hai cần hòa đồng và thân thiện hơn. Mày cũng nên nghe tao và đừng trật nhịp trước khi tao cho phép, nhé. 

From tao with love ♥

EXO - Playboy (Chinese Ver.) Lyrics

Hey Playboy haha (boy) Let’s play!
Diànhuà dōu bùyào jiē jiù ānjìng suí fàng tā qù xiǎng wǒmen bǎ shíjiān liú yīxià
méiyǒu zhòngyào shì xūyào nǐ lìjí de huídá ràng nǐ zuǒsī yòu xiǎng
bié qù xiǎng bié qù xiǎng wǒ dū néng kàn chū nǐ de sīsuǒ bié qù xiǎng bié qù xiǎng bié qù xiǎng
jiù ràng wǒ jiě nǐ de mìmǎ
hēiyè hēi wǒ de xīn tíngliú zài Your place
ránshāo hòu nǐ de xīn yīzhí zài My place
liǎng kē…

View On WordPress