nahckev

i think it's safe, puppet..
  • jackie tong ( ͡° ͜ʖ ͡°): hey kevin
  • Kevin Chan: yo
  • jackie tong ( ͡° ͜ʖ ͡°): would you ever keep period blood
  • jackie tong ( ͡° ͜ʖ ͡°): cold, clotting period blood
  • Kevin Chan: WHAT
  • Kevin Chan: THE
  • Kevin Chan: FUCK
  • jackie tong ( ͡° ͜ʖ ͡°): is that a no