my baby omg bye :(

2

ALSJFHASDF KIHO IS TOO MUCH FOR MY POOR HEART 

8

                                                Don’t you worry, don’t you worry, child
                                                     See, heaven’s got a plan for you
                                               Don’t you worry, don’t you worry now

5

ʏᴏᴜ ʙᴇᴛᴛᴇʀ ʙᴇ ʀᴇᴀᴅʏ ʙᴇᴄᴀᴜsᴇ ᴘʀᴇᴅᴇʙᴜᴛ ᴄʜᴀɴ ᴡɪʟʟ ɴᴏᴡ ʙᴇ ᴍᴏᴏɴᴡᴀʟᴋɪɴɢ ɪɴ ʏᴏᴜʀ ᴅᴀsʜ!