mv: bye bye bye

youtube

(via https://www.youtube.com/watch?v=HvU2CdzPQf8)