moto x freestyle

youtube

Taka throwing down on his way to Moto X Freestyle gold!

- X Games LA