mine: days

Soccer TV Anime “DAYS” 1st Preview Video!

The series will premiere on July 2nd!

<Cast>
Jin Kazama (CV Matsuoka Yoshitsugu)
Tsukamoto Tsukushi (CV Yoshinaga Takuto)
Haibara Jirou (CV Shimono Hiro)
Inohara Susumu (CV Yasumoto Hiroki)
Kimishita Atsushi (CV Ono Daisuke)
Kurusu Hiroyuki (CV Yoshino Hiroyuki)
Mizuki Hisahito (CV Namikawa Daisuke)
Nakazawa Katsutoshi (CV Konishi Katsuyuki)
Nakijin Shou (CV Toyonaga Toshiyuki)
Nitobe Tetsuya (CV Ishikawa Kaito)
Ooshiba Kiichi (CV Miyano Mamoru)
Shitatori Naoki (CV Okabe Suzune)
Tachibana Sayuri (CV Sakura Ayane)
Ubukata Chikako (CV Ise Mariya)
Usui Yuuta (CV Sakurai Takahiro)

src: Anime PONY CANYON

anonymous asked:

Ciao, could you please make a post about telling time in Italian? Asking someone what time it is, responding to that, and about the calendar/dates (how they should be said and written)? It would be very helpful! Grazie.

Che ore sono?

[there are more ways to tell time]

  • 7:00 Sono le sette (di mattina)
  • 09:10 Sono le nove e dieci (minuti)
  • 10:15 Sono le dieci e un quarto / e quindici
  • 12:00 É mezzogiorno / Sono le dodici (in punto)
  • 13:00 É l’una  / Sono le tredici
  • 15:30 Sono le tre e mezza (di pomeriggio) / e trenta (minuti)
  • 16:45 Sono le quattro e tre quarti / e quarantacinque (minuti)
  • 17:50 Sono le cinque e cinquanta / Mancano dieci minuti alle sei (di sera)
  • 20:55 Sono le nove meno 5 (minuti)
  • 00:00 É mezzanotte
  • 01:00 É l’una (di notte)
  • 03:10 Sono le tre (di mattina) passate (= we passed 3 AM)

Originally posted by televandalist

Keep reading