mhaighdean

Mhaighdean Uasal Bhan

Mhaighdean Uasal Bhan (Noble Maiden Fair) from Disney’s Brave: 

A naoidhean bhig, cluinn mo ghuth
Mise ri d’ thaobh, O mhaighdean bhan
Ar ribhinn oig, fas as faic
Do thir, dileas fhein

A ghrian a’s a ghealaich, stuir sinn
Gu uair ar cliu ’s ar gloire
Naoidhean bhig, ar ribhinn oig
Mhaighdean uasal bhan

youtube

Noble Maiden Fair (A Mhaighdean Bhan Uasal)