lung ta

“Lung Ta”

Letting go gives us freedom, and freedom is the only condition for happiness. If, in our heart, we still cling to anything - anger, anxiety, or possessions - we cannot be free.
(Thich Nhat Hanh, Transforming Suffering into Peace, Joy and Liberation)

Prayer flags, Central Cemetery, Vienna (Austria)
August 2012
CC BY-NC-ND 4.0

Thanks a lot for the recent reblogs, especially to @julesfalkhunter, @miss-bulldozer, @scheinbars, @ex-islanegra and @cbjrebloging

 LẦN ĐẦU TIÊN

📖

Làm sao mà nhớ được
Tuổi đánh vần bô bi
Giờ mông lung suy nghĩ
Nhưng ta chẳng nói gì

Làm sao mà phân loại
Những thông tin trong đầu
Là niềm vui không đáng
Là nỗi buồn không đâu

Làm sao mà tránh khỏi
Cơn mê gọi tỉnh choàng
Tìm thực tại ẩn nấp
Lần ngược gió đi hoang

Làm sao mà đi lạc
Con đường đã quen rồi
Làm sao mà nắm bắt
Thứ khói tàn trên môi ?

Làm sao mà sống với
Vạn muôn nỗi ưu phiền
Làm sao mà thơ dại
Như những lần đầu tiên.

📖

HỮU LÊ

2

His smoking habit.. I’m not kiddin’, he smokes like a fuckin’ machine! Durin’ breakfast, lunch, tea break, before dinner. I’m even surprised that this dude still have lungs! I told him ta stop smokin’ too much but he always says.

He’s a very abusive waifu. I’m just concern ‘bout his health but sad to say he loves his cigarettes more than he loves me. :’(