lomo book

8

The Lomo Book All about the Lomo LC-A+

หนังสือญี่ปุ่นเกี่ยวกับภาพถ่ายจากกล้อง Lomo LC-A+

หนังสือตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2008 มีข้อมูลแค่นี้ เพราะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออก

เราไม่มีกล้องรุ่นนี้ แต่พอเจอหนังสือสวยๆ แล้วเป็นหนังสือเกี่ยวกับกล้องฟิล์มอีก

ยังไงก็อดใจไม่ไหว :-)