lobiri

The Beatitudes (LOBIRI: Bible NT)

The Beatitudes (LOBIRI: Bible NT)

LOBIRI: Bible NT

Matthew (Matiə) 5:3-12

3 Gɩ da wɩrɛraakɛ jɩɛnnɩ dɩ thu thɩ̃ɛ n ɓɔr wɛr, gɩdonɩ ƴũ fãgadaarɩ dɩ wɛr hɩna.

4 Gɩ da wɩrɛraakɛ n bɩɛnnɩ, gɩdonɩ Thãgba na cʋʋ wɛr dɩ wa faa haar.

5 Gɩ da wɩrɛraakɛ dɔnɩ hɛlɛlɛ fɩldara, gɩdonɩ wɛr na hɩna thɩɩkɛ.

6 Gɩ da wɩrɛraakɛ n gbɛ̃gbɛrɛnɛnɩ gɩrɛ saranɩɩ cʋʋra, gɩdonɩ Thãgba na cʋʋ wɛr dɩ wa ‘li dɩbara.

7Gɩ da wɩrɛraakɛ n dɔnanɩ tɩbɩla bʋɔ, gɩdonɩ…

View On WordPress

The Beatitudes (LOBIRI: Bible NT)

The Beatitudes (LOBIRI: Bible NT)

LOBIRI: Bible NT

Matthew (Matiə) 5:3-12

3 Gɩ da wɩrɛraakɛ jɩɛnnɩ dɩ thu thɩ̃ɛ n ɓɔr wɛr, gɩdonɩ ƴũ fãgadaarɩ dɩ wɛr hɩna.

4 Gɩ da wɩrɛraakɛ n bɩɛnnɩ, gɩdonɩ Thãgba na cʋʋ wɛr dɩ wa faa haar.

5 Gɩ da wɩrɛraakɛ dɔnɩ hɛlɛlɛ fɩldara, gɩdonɩ wɛr na hɩna thɩɩkɛ.

6 Gɩ da wɩrɛraakɛ n gbɛ̃gbɛrɛnɛnɩ gɩrɛ saranɩɩ cʋʋra, gɩdonɩ Thãgba na cʋʋ wɛr dɩ wa ‘li dɩbara.

7Gɩ da wɩrɛraakɛ n dɔnanɩ tɩbɩla bʋɔ, gɩdonɩ…

View On WordPress

The Lord's Prayer (LOBIRI: Bible NT)

The Lord’s Prayer (LOBIRI: Bible NT)

LOBIRI: Bible NT

Matthew (Matiə) 6:9-13

9 Dɩ gɛr gɩ nɩ bɩɛlnɛ thakɛ: Asɩ Thɩɩkɛ hanɩle ƴũ, dɔ afɩ i n dʋbɩrɔ;

10 dɔ afɩ fãgadaar do n ɩ̃; dɔ afɩ tuur na-n cʋʋ kɛ thɩɩra, mɔ̃ gɩ-n cʋʋɩɩɩ Thãgbaa dʋɔ.

11 Hana sɩ nĩ dɩkorɩkɛ na dana sɩnɩ.

12 Faa asɩ puukɛ sɩ-n cʋʋnɩ na hana sɩ mɔ̃ sɛrɛ dakha n faanɩ ɩkhasɔɔ puukɛ wɩ-n cʋʋ sarnɩ dɩ sa-n ha wɩ.

13Fa-n faa sɩ fifiləle n puno sa’, sɩ na taa sɩ puu cʋʋ…

View On WordPress

The Lord's Prayer (LOBIRI: Bible NT)

The Lord’s Prayer (LOBIRI: Bible NT)

LOBIRI: Bible NT

Matthew (Matiə) 6:9-13

9 Dɩ gɛr gɩ nɩ bɩɛlnɛ thakɛ: Asɩ Thɩɩkɛ hanɩle ƴũ, dɔ afɩ i n dʋbɩrɔ;

10 dɔ afɩ fãgadaar do n ɩ̃; dɔ afɩ tuur na-n cʋʋ kɛ thɩɩra, mɔ̃ gɩ-n cʋʋɩɩɩ Thãgbaa dʋɔ.

11 Hana sɩ nĩ dɩkorɩkɛ na dana sɩnɩ.

12 Faa asɩ puukɛ sɩ-n cʋʋnɩ na hana sɩ mɔ̃ sɛrɛ dakha n faanɩ ɩkhasɔɔ puukɛ wɩ-n cʋʋ sarnɩ dɩ sa-n ha wɩ.

13Fa-n faa sɩ fifiləle n puno sa’, sɩ na taa sɩ puu cʋʋ…

View On WordPress