ligie

Anti-komunistický Freikorps s obrneným automobilom v Mníchove počas pádu Bavorskej sovietskej republiky, 2. máj 1919. Freikorps boli kľúčové Weimarské polovojenské skupiny aktívne v tej dobe, zložené z bývalých nemeckých vojakov 1. svetovej vojny. Mnoho nemeckých veteránov sa cítilo odpojených od civilného života a tak sa pripojili k Freikorps, pri hľadaní stability vojenskej štruktúry. Ostatní, nahnevaní na ich náhlu, zdanlivo nevysvetliteľnú porážku, sa pripojili v snahe potlačiť komunistické povstania a tiež zachrániť celistvosť krajiny. Dostávali značnú podporu od Gustava Noskeho, nemeckého ministra obrany, ktorý ich použil k rozdrveniu marxistickej Spartakusovej ligy, vrátane rýchlej popravy Karla Liebknechta a Rosy Luxemburgovej, dňa 15. januára 1919.

Anti-communist Freikorps with armoured car in Munich during the fall of the Bavarian Soviet Republic. May 2, 1919. Freikorps were the key Weimar paramilitary groups active during that time consisted from former german soldiers of WWI. Many German veterans felt disconnected from civilian life, and joined a Freikorps in search of stability within a military structure. Others, angry at their sudden, apparently inexplicable defeat, joined up in an effort to put down Communist uprisings and also to save the integrity of the country or exact some form of revenge. They received considerable support from Gustav Noske, Germany’s Minister of Defense, who used them to crush the Marxist Spartacist League, including the summary execution of Karl Liebknecht and Rosa Luxemburg on January 15, 1919.