laughs at bg

“We are looking for two men. One was a barbarian soldier, a giant animal. The other was blond.”
The shaking, progressively, had worsened.
“Stop enjoying yourself,” Damen murmured. “We are going to be killed, any minute.”
“Giant animal,” said Laurent.
“Stop it.

Noctis: Why is your face so fat?

Prompto:  w̻͍͈̋͒̈ͣH̍̐ͧ҉̯̣͍̬̤͎Ī̟̾C͇̉ͩ̿H ̨̩ͨͤ͊̈ͩ̐F̸̳̺̟̿͐ͫͩḀ̴̭̮̝͖C͍̦͓̣̯̗̬Ė̠͓̠͓̮̈́͆ͮ̔?̧ͪͥ

Едно бебе може да изпие една бутилка, да заспи и хората мислят, че е сладко, но когато аз го направя съм алкохоличка.
—  Не е честно..